Eliaden 2008 Luxo 90

God belysning får oss til å jobbe bedre

Godt lys er en for­ut­set­ning for at vi skal kun­ne se or­dent­lig. Bra be­lys­ning bi­drar til triv­sel og gjør at vi job­ber bed­re, mens dår­lig be­lys­ning kan gi oss ho­de­pi­ne, øye­pla­ger og økt risiko for ulyk­ker.

Publisert

Vi har len­ge visst at det fin­nes en sam­men­heng mel­lom lys og hel­se. An­nen­hver arbeids­taker opp­le­ver at de på­vir­kes ne­ga­tivt av den mør­ke vin­te­ren, melder det svenske nettstedet Arbetsmiljöupplysningen.

Ar­bei­der du in­nen­dørs på dag­tid i vin­ter­halv­året, er lys­styr­ken in­nen­dørs rundt 300-400 lux, om­trent en ti­del av lys­styr­ken uten­dørs på en over­sky­et dag. Har du mulighet, ta gjer­ne minst en halv­ti­mes spa­ser­tur uten­dørs i lun­sjen.

" Be­lys­ning på job­ben

Ar­beids­stil­lin­gen din er nært kop­let til sy­net. Og det er sy­net som er sjef.

Hvis lyset er så dår­lig at du ikke ser or­dent­lig, kan det gi en dår­lig ar­beids­stil­ling, noe som igjen kan føre til smer­ter i skuld­re, nak­ke og hode.

Det fin­nes imid­ler­tid in­gen ge­ne­rel­le gren­se­ver­di­er for be­lys­nin­gen, for­di det kre­ves ulik be­lys­ning til uli­ke ty­per ar­beid. Be­ho­vet er for eks­em­pel svært for­skjel­lig på en bygge­plass og i et la­bo­ra­to­ri­um.

Be­lys­ning på kon­to­ret

Dags­ly­set bi­drar til mes­te­par­ten av kon­to­rets be­lys­ning i den lyse års­ti­den, og set­ter en slags norm for be­lys­nin­gen i vin­ter­halv­året.

Men å set­te opp man­ge lam­per i ta­ket tren­ger ikke nød­ven­dig­vis gir bed­re be­lys­ning, hvis du skyg­ger for deg selv når du job­ber. En god be­lys­ning be­står av en all­menn­be­lys­ning som skal ut­fyl­les med in­di­vi­du­ell arbeidsplassbelysning.

Job­ber du ved da­ta­skjerm, må du dess­uten unn­gå re­flek­ser å få re­flek­ser fra vin­du og lam­per i skjer­men. Da­ta­skjer­mer bør ge­ne­relt plas­se­res slik at bru­ke­ren ven­der den ene si­den mot vin­du­et.

Les også: Slik yter du mer med riktigere lys

" Byg­ge­plas­ser og uten­dørs

På en uten­dørs byg­ge­plass vil lys­styr­ken hele ti­den være un­der for­and­ring. På sto­re utendørsplasser, der lys­kil­de­ne er mon­tert i høye mas­ter, er det lett å bli blen­det. Der bør be­lys­nin­gen mon­te­res slik at du slip­per å ha den i synsretningen.

På mer mid­ler­ti­di­ge ar­beids­plas­ser, som ved vei­ar­beid og skogs­ar­beid, må du i mange til­fel­ler bru­ke flytt­ba­re lam­per.

Les også: Arbeidshansker med innebygd lys slår an på det norske markedet

Plut­se­li­ge lys­end­rin­ger

Øyet tren­ger en viss tid på seg for å til­pas­se seg ster­ke el­ler plut­se­li­ge end­rin­ger i ly­set. Det­te kan bli et pro­blem hvis du flyt­ter deg raskt fra en godt be­lyst plass til en som er mind­re be­lyst.

Et eks­em­pel er i re­stau­ran­ter, der det ofte er stor lysstyrkeforskjell mel­lom kjøk­ken og ser­ve­rings­lo­ka­let. For­søk å få en myk over­gang mel­lom mør­ke og lyse soner.

Kilde:

Powered by Labrador CMS