Extra tipping 2

Extra-penger til rehab

I 2008 skal det de­les ut hele 230 mil­li­oner kro­ner fra over­skud­det fra spil­let Ex­tra. Ut­de­lin­gen skjer 25. no­vem­ber og mid­le­ne går til fore­byg­ging, re­ha­bi­li­te­ring og forsk­ning.

Publisert

Som eier av Ex­tra-spil­let deler Hel­se og Re­ha­bi­li­te­ring i dag ut dis­se pen­ge­ne til fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber med hel­se.

Extra-spil­let, som går på NRK 1 på tirs­da­ger, har nes­ten 350 000 tro­fas­te spil­le­re som bru­ker i over­kant av fem­ti­lap­pen i uka.

Blant de mer yrkes­relaterte til­de­lin­ge­ne er:

Lands­for­en­in­gen for Hjer­te- og Lun­ge­sy­ke: Ser­ti­fi­se­re be­drif­ter som opp­når spe­si­fik­ke helse­målsetninger. Etab­le­re ser­ti­fi­se­rings­ord­ning jfr. Miljø­fyrtårn.

Norsk Fol­ke­hjelp: Data fra hel­se­ve­se­net som grunn­lag for ri­si­ko­be­reg­nin­ger og fore­byg­gen­de til­tak mot ska­der i ar­beids­li­vet

Nor­ges Ast­ma- og Al­ler­gi­for­bund: Fore­byg­ging av al­ler­gi, hud- og luft­veis­pla­ger i yr­kes­ut­dan­nin­ger: fri­sø­rer, ba­ke­re og ma­le­re i fo­kus.

Hørselshemmedes Lands­for­bund: Ut­vik­ling av selv­hjelps­grup­per for yr­kes­ak­ti­ve hør­sels­hem­me­de.

Lands­for­en­in­gen for Hjer­te- og Lun­ge­sy­ke: Kart­leg­ge lo­ka­le tre­nings­til­bud, slik at re­ha­bi­li­te­rings­del­ta­ke­re kan dri­ve egen­tre­ning et­ter endt re­ha­bi­li­te­ring.

Kreft­for­en­in­gen: En ana­ly­se av kreft­ri­si­ko i en his­to­risk ko­hort av nor­ske off­shore­ar­bei­de­re med sær­lig vekt på ut­vik­ling av leu­ke­mi.

Lands­for­en­in­gen for Hjer­te- og Lun­ge­sy­ke: KOLS-pa­si­en­ter og fly­rei­se. Fore­komst av symp­to­mer og vur­de­ring av be­hov for sup­ple­ren­de ok­sy­gen un­der rei­sen.

Lands­for­en­in­gen for Ny­re­pa­si­en­ter og Trans­plan­ter­te: In­for­ma­sjons­hef­te til pa­si­en­ter som skal levertransplanteres og de­res på­rø­ren­de, og in­for­ma­sjons­hef­te til hel­se­per­so­nell.

Na­sjo­nal­for­en­in­gen for fol­ke­hel­sen: Eld­re­sen­tre og lo­kal­lag skal ta opp søvn­pro­ble­ma­tikk som tema, til­by fore­drag, bro­sjy­rer og selv­hjelps­grup­per.

Nor­ges Dia­be­tes­for­bund: In­for­ma­sjons­ma­te­ri­ell om dia­be­tes til an­sat­te i pleie- og om­sorgs­tje­nes­ten. Di­gi­tal og vi­su­ell pre­sen­ta­sjon av dia­be­tes.

Norsk For­en­ing for sto­mi- og re­ser­voar­ope­rer­te: Tverr­fag­lig kon­fe­ran­se for bru­ke­re, hel­se­per­so­nell og of­fent­lig an­sat­te med fo­kus på for­bed­ring av re­ha­bi­li­te­rings­fa­sen.

Rå­det for psy­kisk helse: "Dans på Nevroser" er en film om syk­dom og nor­ma­li­tet, om mu­sikk og om å få ut­løp for gal­skap på en sunn måte.

Kil­de: Pres­se­mel­ding fra Helse og Rehabilitering

"
Powered by Labrador CMS