Renholder
Renholder

Uforberedt på ny kjemikalielov

EU er i gang med tidenes største re­gist­re­ring av kje­mi­ka­li­er. Målet med REACH-regel­ver­ket er blant annet å fore­byg­ge mot ska­der på helse og miljø. Tek­no­lo­gisk In­sti­tutt me­ner man­ge nor­ske be­drif­ter er helt ufor­be­redt.

Publisert

- I dag fin­nes det over­sikt over 3 000-4 000 stof­fer, som white spi­rit og eta­nol. Tro­lig er 70 000 stof­fer i bruk i Eu­ro­pa, sier John-Kåre Ege­land i Tekno­lo­gisk In­sti­tutt.

Ege­land har inn­trykk av at de sto­re be­drif­te­ne kjen­ner reg­le­ne og har for­be­redt seg, men at man­ge små og mel­lom­sto­re be­drif­ter ikke en­gang vet om de nye reg­le­ne. Reg­le­ne om­fat­ter også dis­tri­bu­tø­rer og alle som bru­ker kje­mi­ka­li­er i egen virk­som­het uten å selv være pro­du­sent el­ler im­por­tør.

Meget omfattende regelverk

- Alt fra ma­ling- og vaske­middel­pro­du­sen­ter til bil­verk­ste­der og bøn­der plik­ter å vite om le­ve­ran­dø­ren har rap­por­tert stof­fe­ne til Kjemi­kalie­byrået.

- Der skal også bru­ken være re­gist­rert. An­nen bruk enn den re­gist­rer­te er for­budt.

Hver fjerde vil for­svin­ne

- EU an­slår at hver fjer­de små- og mel­lom­sto­re be­drift vil for­svin­ne som føl­ge av mer­kost­na­de­ne di­rek­ti­vet med­fø­rer.

Sam­men med Arbeids­til­sy­net, Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap og Pe­tro­le­ums­til­sy­net skal Sta­tens for­uren­sings­til­syn sjek­ke at nor­ske be­drif­ter opp­fyl­ler kjemi­kalie­regel­verket.

Les mer: Elmagasinet.no

"
Powered by Labrador CMS