tomater_colourbox
tomater_colourbox

Sunnhetspolitikk på arbeidsplassen

Gjennom å innføre en sunn­hets­politikk, blir personal og ledelse inspirert til å fremme helse og trivsel på arbeids­plassen, ifølge danske Væksthus for ledelse.

Publisert

Væksthus for ledelse og Lederweb.dk har utarbeidet en over­sikt over hvordan du som leder kan fremme sunn­het og trivsel på arbeids­plassen:

Helseverktøy

En sunnhetspolitikk er ulike rammer og retnings­linjer som skal fremme opp­merk­som­het omkring både fysisk og mental vel­være på arbeids­plassen.

Lederweb skriver at verktøyet skal brukes til å skape en arbeids­plass der både personal og ledelse har det godt.

Ifølge nettstedet bør en sunnhets­politikk inneholde disse punktene:

  • Arbeidsplassens definisjon av sunn­het, og en kart­legging av hvordan livsstil henger sammen med arbeids­miljø og virksom­hetens sosiale ansvar.
  • En bestemmelse av for­målet med arbeids­plassens sunnhets­politikk. Hvilke verdier som ønskes fremmet, og sammen­hengen mellom dette og virksom­hetens over­ordnede visjon og øvrige verdi­grunnlag.
  • Konkrete mål og handlinger til implementering av sunnhets­politikken.
  • Bestemmelse av det organisatoriske og innholds­messige, herunder også ressurser som kreves. (Bl.a. ekspertise og økonomi)
  • Evaluerings­tidspunkter og evaluerings­metoder, om politikken evt skal fornyes og justeres.

Bør tilpasses

Nettstedet påpeker at det er snakk om generelle retnings­linjer, som oftest blir mer vellykket dersom de tilpasses den enkelte arbeids­plass og dens ansatte.

De anbefaler ledere til å forhøre seg med personalet før de begynner plan­leggingen, og påpeker at en vellykket sunnhets­politikk vanskelig kan innføres hvis ikke det finnes interesse og engasjement for den blant de ansatte.

Politikken i praksis

Lederweb skriver at en sunnhets­politikk ofte kan deles i fem faser:

1: OppstartI denne fasen nedsettes en arbeids­gruppe, og man legger en plan for gjennom­føringen. Arbeids­plassen kan evt kontakte en autorisert arbeids­miljø­rådgiver, som kan hjelpe til i forløpet.

2: AnalyseI de fleste tilfeller har man god nytte av å kartlegge sunnhets- og arbeids­miljø­forhold på arbeids­plassen.

3: KonstruksjonI denne fasen utarbeides et utkast til politikken, med mål og handlings­planer. Forslaget vedtas av virksom­heten i felles­skap.

4: InnføringSunnhets­politikken og dens handlings­plan innføres og blir fort­løpende fulgt opp.

5: EvalueringEtter en stund, gjerne 1-2 år, bør det skje en evaluering som skal danne grunnlag for eventuelle revideringer og nye handlings­planer.

Les mer om sunnhetspolitikk her

(Kilde : Lederweb.dk)

"
Powered by Labrador CMS