Gravid
Gravid

Gammeldags å skylde på kvinner

– At kvin­ner har let­te­re for å skul­ke er gan­ske drøyt å påstå og gjen­spei­ler gam­mel­dagse hold­nin­ger hos ar­beids­giver, mener fun­ge­ren­de like­stil­lings­ombud In­ge­borg Grimsmo.

Publisert

I en fersk undersøkelse blant be­drifts­le­de­re blir unge ar­beids­ta­ke­re og spe­si­elt unge kvin­ner og gra­vi­de pekt ut som de grup­pe­ne som har la­vest ters­kel for å være bor­te fra job­ben. Det liker Inge­borg Grimsmo dår­lig.

– Jeg synes be­drifts­le­der­ne trek­ker vel­dig ras­ke og lett­vin­te slut­nin­ger når de på­står at kvin­ner er mindre på­li­te­li­ge på jobb enn menn, bare for­di vi har en sta­tis­tikk som vi­ser at kvin­ner har et stør­re syke­fra­vær, sier Grimsmo til NTB.

"

"Dette er et øm­tålig tema, men noen må tørre å ta det opp."Per Bergerud i Proffice

Re­pro­duk­sjon

De aller fles­te kla­ge­ne som kom­mer inn til Li­ke­stil­lings­om­bu­det går på graviditets­dis­krimi­nering. Grimsmo me­ner ar­beids­gi­ve­re ge­ne­relt har vel­dig lite kunn­skap om det ver­net som gra­vi­de har og må ha i ar­beids­li­vet:

– Det­te er gan­ske drøyt og gjen­spei­ler vel­dig gam­mel­dag­se hold­nin­ger fra nor­ske ar­beids­gi­ve­re, sier Grimsmo.

Li­ke­stil­lings­om­bu­det me­ner ar­beids­gi­ver­ne helt glem­mer at men­nes­ket skal re­pro­du­se­res og at noen fak­tisk må bære fram og føde bar­na.

– Sta­tis­tik­ken vi­ser at kvin­ner har høy­ere sy­ke­fra­vær enn menn, men sam­fun­net har et an­svar for at vi for­me­rer oss og fort­set­ter å ek­si­ste­re. Det er jo kvin­ne­ne som går gra­vi­de og pro­du­se­rer barn, min­ner Grimsmo om.

Les mer: Gravide arbeidstakere som får tilrettelegging på jobben, har mindre fravær enn dem som ikke får tilrettelegging.

Les mer: Ledere som blir gode på å ivareta gravide, blir også flinkere til å ta vare på resten av de ansatte.

Skal ikke straf­fes

Hun er også ho­de­rys­ten­de til at man­ge be­drifts­le­de­re kan ten­ke seg til­tak som pre­mie­ring for lavt sy­ke­fra­vær og trekk i lønn for dem som har man­ge sy­ke­da­ger.

– Da går man au­to­ma­tisk inn og på­står at sy­ke­fra­væ­ret er skul­king og ikke syk­dom. Skal man straf­fes for at man har dår­li­ge­re hel­se enn and­re? Det er uhel­dig, me­ner Grimsmo.

– En­ten er folk syke, el­ler de er det ikke. Hvis man ikke tror på at ar­beids­ta­ke­ren er syk, så må man iste­den snak­ke med ved­kom­men­de og prø­ve å fin­ne ut av saken. Man kan ikke stemp­le folk på den­ne må­ten, sier Grimsmo og min­ner også om at mye av fra­væ­ret hos unge kvin­ner skyl­des om­sorgs­for­plik­tel­se­ne i hjem­met.

Kil­de: (c) NTB - Linus Hau­ge

Les også: Leder om temaet: Må tåle at det bannes i kjerka

"
Powered by Labrador CMS