verktøy
verktøy

Tipsene som gir deg bedre håndverktøy

Godt verk­tøy er halve job­ben. Men hva lig­ger egent­lig i be­gre­pet "riktig verktøy"? Hvordan skal du som arbeids­giver kunne ta de rette valgene?

Publisert

Tenk er­go­no­mi når du vel­ger nytt hånd­verk­tøy til dine med­ar­bei­de­re. La ikke inn­kjøps­pris, le­ve­rings­dyk­tig­het, ved­like­holds­av­ta­ler o.l. bli de enes­te kri­te­rie­ne.

Ifølge det bri­ti­ske nett­stedet Repetitive Strain Injury er det imid­ler­tid ikke bare er­go­no­mi­en i sel­ve verk­tøy­et som er vik­tig. Du bør også se på ut­for­min­gen av ar­beids­plas­sen der verk­tøy­et bru­kes, ar­beids­ru­ti­ner og opp­læ­ring:

1. Velg verk­tøy og ut­styr som eg­ner seg for job­ben OG er til­pas­set den som skal job­bet med det.

2. Hold verk­tøy­et i så god stand at det all­tid er lett å bru­ke, for eks­em­pel ved å hol­de det skarpt el­ler godt smurt.

3. Skaff elek­trisk drev­ne (evt. luft­drev­ne) verk­tøy. Men for­søk å styre unna verktøy med store vib­ra­sjoner.

4. Velg verk­tøy med hånd­tak som gjør at din med­ar­bei­der kan job­be med ret­te hånd­ledd.

5. Ut­form eller om­form ar­beids­sta­sjo­nen slik at alle verk­tøy er innen rekke­vidde, eller slik at kon­troll­knap­per er lette å bruke.

6. Skaff seter/stoler, ut­styr og lik­nen­de som kan jus­te­res, slik at de pas­ser den en­kel­te ar­bei­der. Gi opp­læ­ring i hvor­dan det skal jus­te­res.

7. Gi din med­ar­bei­de­re mer arm­slag. Alle tren­ger rom til å be­ve­ge seg.

8. Om­form ar­bei­det slik at du re­du­se­rer an­tall gjen­ta­ken­de be­ve­gel­ser.

9. Automatisér opp­ga­vene der det er mulig.

10. Om­form ar­bei­det slik at dine med­ar­bei­de­re unn­går å for­strek­ke seg el­ler må stå i ube­ha­ge­li­ge po­si­sjo­ner.

"
Powered by Labrador CMS