Kontorfellesskap-Colourbox
Kontorfellesskap-Colourbox

Konferanse om inneklima

Den in­ter­na­sjo­na­le inne­klima­organi­sa­sjonen ISIAQ in­vi­te­rer til Inter­na­sjo­nal inne­klima­konferanse 17.-22. au­gust 2008 i Køben­havn. Kon­fe­ran­sen Indoor Air 2008 er den 11. i rek­ken og den vik­tig­ste fag­kon­fe­ran­sen om dette te­ma­et.

Publisert

Indoor Air er en se­rie fag­kon­fe­ran­ser om in­ne­kli­ma. Den før­s­te ble av­holdt i 1978 Kø­ben­havn og den 11. kon­fe­ran­sen vil alt­så mar­ke­re 30-års­ju­bi­le­um for kon­fe­ran­ser.

Kon­fe­ran­sen ar­ran­ge­res ved Dan­marks Tek­nis­ke Uni­ver­si­tet. Den er tverr­fag­lig og har del­ta­ke­re fra me­di­sin, in­gen­iør­fag, ar­ki­tek­tur og be­slek­te­de fel­ter.

Kon­fe­ran­sen vil dek­ke alle as­pek­ter ved inne­klima og hvor­dan det­te på­vir­ker men­nes­kers hel­se, kom­fort og pro­duk­ti­vi­tet. I til­legg blir det pre­sen­ta­sjon av de se­nes­te forsk­nings­re­sul­ta­ter.

For mer in­fo, se kon­fe­ran­sens nett­si­de www.indoorair2008.org

Se også moderorganisasjonen, (ISIAQ) http://www.isiaq.org/

"
Powered by Labrador CMS