Datamus
Datamus

Bli kvitt musa!

En­si­di­ge, gjen­tat­te, små be­ve­gel­ser for å kon­trol­le­re da­ta­mu­sa gi deg mus­kel- og ner­ve­ska­der. Her er tip­se­ne som hjel­per deg å sty­re unna re­pe­ti­ti­ve ar­beids­ru­ti­ner.

Publisert

Tipsene er utarbeidet av det bri­ti­ske nett­stedet Repetitive Strain Injury og omformet til norsk av HMS-magasinet. Bes­krivel­sene gjel­der for operativ­sys­temet Windows XP.

1. Senk far­ta på musa

Det­te bi­drar svært mye til å re­du­se­re mus­kel­spen­nin­ger i hån­den.

Velg Kon­troll­pa­nel, dob­belt­klikk på Mus. Un­der Peker­alternativer, velg en lang­som pe­ke­has­tig­het. Trykk OK.

Det kan også være til hjelp å øke in­ter­val­let mel­lom knap­pe­tryk­ke­ne når du dob­belt­klik­ker. Velg Kon­troll­pa­nel, dob­belt­klikk på Mus. Un­der Pe­ke­re, velg en lang­som has­tig­het på dobbeltklikking.

2. Re­du­ser an­tall muse­klikk

I et­hvert vin­du, velg Verk­tøy fra me­ny­en i topp­lin­jen. Velg Map­pe­al­ter­na­ti­ver og der­et­ter Ge­ne­relt. Finn teks­ten "Klikk ele­men­ter slik" og velg "Enkeltklikk for å åpne et ele­ment (pek for å mer­ke).

Nå vil du se at ele­men­ter blir mer­ket når du pe­ker på dem (du tren­ger ikke klik­ke først). Nå tren­ger du kun å klik­ke én gang for å åpne ele­men­ter.

Du vil nok tren­ge litt tid for å bli vant til det­te.

3. Unngå å bruke musa

Du er ikke nødt til å bru­ke musa for å na­vi­ge­re og ut­fø­re kom­man­do­er i Win­dows. Win­dows har in­ne­byg­get en rek­ke snar­vei­er, så­kal­te Win­dows short­cut keys.

For å se de uli­ke snar­vei­ene i et Win­dows-pro­gram, klik­ker du først Vis i me­ny­en oppe, når det ak­tu­el­le pro­gram­met kjø­rer. Velg Verk­tøy­lin­jer og der­et­ter Til­pass. Velg Al­ter­na­ti­ver og huk av for Vis hur­tig­tas­ter i skjerm­tips.

Selv om det tar litt tid å lære seg snar­vei­ene, vil du kun­ne job­be mye ras­ke­re. I til­legg kan du blir kvitt noe av det ube­ha­get som over­dre­ven musbruk kan gi.

4. Flytt mar­kø­ren uten mus

Klarer du deg ikke uten mus, kan du også flytte markøren ved hjelp av pil­tastene.

Gå til Kon­troll­pa­nel og velg Tilgjengelighetsalternativer. Velg Mus og huk av for Bruk muse­tas­ter.

Det­te gjør at du kan flyt­te mu­se­pe­ke­ren ved å bru­ke pil­tas­te­ne på de nu­me­ris­ke tas­ta­tu­ret. Du må kan­skje også gå inn på Inn­stil­lin­ger og vel­ge en rask pe­ke­has­tig­het.

"
Powered by Labrador CMS