Fortvilet kvinne cb810809

Arbeidsmiljø i omstilling

Un­der virk­som­hets­for­and­rin­ger i hel­se og om­sorg blir ar­beids­mil­jø­et iblant glemt. I Sve­ri­ge er det star­tet et forsk­nings­pro­sjekt på hvor­dan ar­beids­mil­jø­ar­bei­det kan in­te­gre­res i be­slut­nings­pro­ses­sene i for­kant av om­stil­lin­ger.

Publisert

Det sven­ske selskapet AFA Försäkring har be­vil­get 1,8 mil­li­oner kro­ner til forsk­nings­pro­sjek­tet, som le­des av Ca­ro­li­ne Ja­re­brant i forskings- og utviklings­firmaet Swerea IVF AB.

Pro­sjek­tet, kalt ProVÅRD, skal ut­vik­le pro­ak­ti­ve ar­beids­ru­ti­ner som in­ne­bæ­rer at ar­beids­miljø­fak­to­rer in­te­gre­res og vur­de­res før det be­slut­tes å set­te i gang en om­stil­ling.

Må­let er å lage en guide som kan bru­kes ved sy­ke­hus som er i ferd med å gjø­re for­and­rin­ger i virk­som­he­ten. An­be­fa­lin­ge­ne i guiden skal ba­se­res på en stu­die som nå gjø­res ved to av­de­lin­ger ved Sahl­gren­ska uni­ver­si­tets­sy­ke­hus i Gö­te­borg.

Les også: HMS har lav status blant sykehusledere

Gode erfaringer med sykefraværsarbeid ved Harstad sykehus

Flere tar snarveien i helsekøene

"
Powered by Labrador CMS