Kvinne med hodepine 1

13 tegn på at du er utbrent

Brenner du ditt lys i begge ender? Hvor­dan i all verden kan du avsløre om du er i ferd kjøre energien ned i bånn?

Publisert

1. Du er kro­nisk trøtt. Du fø­ler deg ut­slitt, trøtt el­ler fy­sisk ned­kjørt.

2. Du blir gret­ten på dem som stil­ler krav til deg.

3. Du kri­ti­se­rer deg selv for å hol­de ut med kra­ve­ne.

4. Du er ky­nisk, ne­ga­tiv og ir­ri­tert.

5. Du fø­ler deg over­man­net.

6. Du flyr i ta­ket over ube­ty­de­li­ge ting.

7. Du har hyp­pig ho­de­pi­ne el­ler ma­ge­for­styr­rel­ser.

8. Du gjen­nom­går vekt­tap el­ler vekt­øk­ning.

9. Du er søvn­løs og de­pri­mert.

10. Du er kort­pus­tet.

11. Du er all­tid mis­ten­ke­lig.

12. Du fø­ler deg hjel­pe­løs.

13. Du tar stør­re sjan­ser.

Det er vik­tig at du sloss mot ut­brent­he­ten. En gaf­fel kan fun­ge­re i hund­re år der­som du bru­ker den til å spi­se mat, men den ry­ker fort hvis du bru­ker den som brekk­jern. Slik er det også med men­nes­ker. Vi bør gjø­re det vi eg­ner oss for, og unn­gå over­be­last­ning.

Kilde: http://www.assessment.com/

Mer om emnet

Flere artikler om stress og utbrenthet:

Utbrenthet gir kroppssmerter

Jobbstress forandrer kroppen din

Fakta og myter om stress

Arbeidsstress øker risiko for migrene

Stressmestring gir en bedre hverdag

Sunt for 40-åringer å skru ned tempoet

Begrepet stress er blitt en søppelbøtte for alt ubehag i tilværelsen

"
Powered by Labrador CMS