Rygg feit cb550504 S
Rygg feit cb550504 S

Få den vonde ryggen i aktivitet

Hold fast ved ar­beids­plas­sen din og vær i be­ve­gel­se når rygg­pla­ge­ne kom­mer sni­ken­de. Ingen ting er bedre for ryg­gen enn å holde seg i nor­mal ak­ti­vi­tet når du får vondt.

Publisert

Dette vi­ser forsk­ning som pro­sjek­tet iBedrift byg­ger på.

NAV Tele­mark, Skien kom­mu­ne og Pors­grunn kom­mu­ne sen­der nå sine an­sat­te med rygg- og nakke­plager til iBedrifts av­de­ling på Bor­ge­stad for å lære om den hit­til så ukjen­te forsk­nin­gen rundt de all­men­ne pla­ge­ne.

Løf­te­tek­nikk, uli­ke tre­nings­må­ter og sit­te­stil­lin­ger er ut­da­tert lær­dom, ifølge iBedrift, som nå vil lære deg hvor­dan ryg­gen din vir­ke­lig fun­ge­rer.

I en tre­års­pe­ri­ode fulg­te for­lø­pe­ren til iBedrift, «Ak­tiv Rygg», seks be­drif­ter i Vest­fold og Aust-Ag­der. Re­sul­ta­te­ne vis­te seg å være utro­li­ge.

- Etter våre kurs ble det ge­ne­rel­le sy­ke­fra­væ­ret re­du­sert med 27 pro­sent, og det rygg­re­la­ter­te sy­ke­fra­væ­ret re­du­sert med hele 49 pro­sent hos de seks sto­re be­drif­te­ne, sier pro­sjekt­le­der i iBedrift Erik Lindh.

- Vi øns­ker at alle våre del­ta­ke­re skal for­stå at ryg­gen ikke kan øde­leg­ges, og at nor­mal ak­ti­vi­tet ikke gjør noe hvis man har vondt i ryg­gen. Det er nem­lig musk­le­ne rundt vi får vondt i, ikke sel­ve ryg­gen, sier Kath­rine A. Torskog på iBedrift Bor­ge­stad.

På kur­se­ne gis det en rek­ke tips til del­ta­ker­ne om hvor­dan vi kan gjø­re hver­dagen med smer­te­ne let­te­re.

Les mer: Få den vonde ryggen i aktivitet (Telemark Arbeiderblad)

"
Powered by Labrador CMS