Forulykket_mann

Flere dødsulykker på jobb

An­tall døds­ulyk­ker i norsk ar­beids­liv øker for and­re år på rad. Landbruket er spesielt sterkt rammet.

Publisert

Pr. 3. de­sem­ber i år had­de Ar­beids­til­sy­net re­gist­rert 46 døds­ulyk­ker, skri­ver Teknisk Uke­blad. I 2006 var an­tall døds­ulyk­ker 31, og i 2007 var det 38.

– Det var ille i før­s­te halv­år, men jev­net seg noe ut i and­re halv­år. Jeg kan ikke se noen kla­re år­sa­ker til øk­nin­gen i an­tall døds­ulyk­ker de sis­te to åre­ne, sier Ann Sol­berg Røv, se­ni­or­råd­gi­ver i Di­rek­to­ra­tet for Ar­beids­til­sy­net.

Les også: 39 døde i arbeidsulykker i 2007

Flest døds­ulyk­ker skjer i land­bru­ket. Tolv av de 46 døds­ulyk­ken hit­til i år fant sted i land­bru­ket.

"

– Land­bru­ket pe­ker seg ut i ne­ga­tiv ret­ning ved å lig­ge høyt på døds­ulykke­statistikken. Det er litt spe­si­elt, si­den vi har re­la­tivt få som job­ber i den­ne næ­rin­gen. Ofte er det snakk om trak­tor­ulyk­ker der bøn­der blir fun­net om­kom­met un­der el­ler ved trak­to­ren. Sju av de tolv ulyk­ke­ne er re­la­tert til trak­to­rer, sier Sol­berg Røv.

Kilde: ©NTB

Powered by Labrador CMS