Forretningskvinne på reise

Reiser gir skyldfølelse

Menn fø­ler stør­re fri­het ved tje­nes­te­rei­ser, mens kvin­ner får skyld­fø­lel­ser. Kvin­ner som rei­ser i job­ben for­sø­ker å unngå over­nat­ting.

Publisert

Menn vel­ger i stør­re grad borte­netter og får der­med kor­te­re reise­tider. Dette viser en un­der­sø­kel­se av rei­se­møns­ter som er ut­ført av fors­ke­ren Gu­nil­la Berg­ström ved det so­sio­lo­gis­ke in­sti­tut­tet ved Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, mel­der den svenske TCO-tidningen.

Hun har dyb­de­in­ter­vju­et menn og kvin­ner i uli­ke livs­si­tua­sjo­ner, men som har det til fel­les at de er sel­ge­re og rei­ser mye i job­ben.

Ikke over­ras­ken­de fin­ner hun at geo­gra­fi og fa­mi­lie­si­tua­sjon på­vir­ker rei­se­møns­te­ret, uan­sett kjønn. Er man nær hjem­met og har små barn er sann­syn­lig­he­ten stor for at både menn og kvin­ner rei­ser hjem når da­gens salgs­be­søk er av­klart.

Les også: Stress hovedårsak til at folk bytter jobb

" Kjønns­be­stem­te for­skjel­ler

Men Berg­ström fin­ner også for­skjel­ler som tro­lig er kjønns­be­stem­te. Kvin­ner med barn vel­ger i stør­re ut­strek­ning enn menn i sam­me si­tua­sjon å pri­ori­te­re nær­vær i hjem­met og ak­sep­te­rer der­for leng­re rei­se­ti­der, så len­ge de får til­bringe nat­ten med fa­mi­li­en.

Menn har for­hol­der seg til rei­se på en mer tids­ef­fek­tiv måte. Når av­stan­den er så stor at de bare rek­ker hjem for å sove, vel­ger de å over­natte borte.

Les også: Slik setter du grenser for hjemme­arbeidet

Savn og skyld

Berg­ström slår fast at menn ofte set­ter pris på av­kop­lin­gen fra hjem­met som rei­sen med­fø­rer, mens kvin­ner opp­le­ver at borte­netter fører til savn og skyld­fø­lel­ser.

For­skjel­le­ne kan ha en sam­men­heng med det fak­tum at menn rei­ser be­ty­de­lig mer i job­ben enn kvin­ner. Fordi det fin­nes en sterk kop­ling mel­lom rei­ser og ar­beids­vil­kår, bi­drar for­skjel­le­ne i reise­møns­ter til å for­ster­ke en kjønns­delt yrkes­liv, mener hun.

Les også: Forretningsreisende stiller strengere krav til egen sikkerhet på reise

Kilde: TCO-tidningen

"
Powered by Labrador CMS