Deprimert

Jobben går ut over familien

Nes­ten en fem­del av lan­dets ar­beids­ta­ke­re føler at ar­beids­livet går ut over fa­mi­lie­livet. Det er flere menn enn kvin­ner som mener ar­bei­det gir fa­mi­lie­kon­flikt.

Publisert

20 pro­sent av sys­sel­sat­te menn opp­le­ver nok­så ofte el­ler me­get ofte at kra­ve­ne fra ar­bei­det går ut­over kra­ve­ne fra fa­mi­li­en. 15 pro­sent av sys­sel­sat­te kvin­ner rap­por­te­rer det sam­me, mel­der Stami.

For­skjel­len er sta­tis­tisk sig­ni­fi­kant, men det er ikke tatt hen­syn til ar­beids­timer, sivil­sta­tus el­ler om ar­bei­det er hel­tid el­ler del­tid. Hvis vi skil­ler ut menn og kvin­ner som har et leder­yrke, vi­ser det seg at 32 pro­sent av kvin­ne­ne opp­le­ver at ar­bei­det går ut­over fa­mi­lie­li­vet, mot 30 pro­sent av men­ne­ne.

Les også: Jobben kveler det sosiale livet

" Sto­re yr­kes­for­skjel­ler

Ad­mi­nist­ra­ti­ve le­de­re og po­li­ti­ke­re er den yrkes­grup­pen som i størst grad rap­por­te­rer at kra­ve­ne fra ar­bei­det går ut­over pri­vat­livet. Sam­ti­dig er det fær­rest sys­sel­sat­te i yrker uten krav til ut­dan­ning som rap­por­te­rer at de opp­le­ver at kra­ve­ne i ar­bei­det går ut­over pri­vat­li­vet, sammenlignet med øv­ri­ge yr­kes­grup­per.

Sys­sel­sat­te som har en fak­tisk ar­beids­tid på over 40 timer i uken rap­por­te­rer i stør­re grad at kra­ve­ne i job­ben går ut­over fa­mi­lie­livet. Her er det ingen kjønns­for­skjel­ler.

Likevel kjønns­for­skjel­ler

Stu­di­er har vist at det å være mann for­ster­ker en­hver ne­ga­tiv ef­fekt i en slik kon­flikt. Det ser ut til at kvin­ner opp­le­ver mer for­stå­el­se i ar­beids­mil­jø­et, for eks­em­pel flek­sib­le ar­beids­tids­ord­nin­ger og mer støt­te fra nær­mes­te fa­mi­lie.

Fle­re kvin­ner ar­bei­der del­tid enn menn. Det­te kan være et be­visst valg for nett­opp å kom­pen­se­re og even­tu­elt for­hind­re at kra­ve­ne fra ar­bei­det på­vir­ker fa­mi­lie/pri­vat­li­vet på en ne­ga­tiv måte.

Det er også fær­re kvin­ner i le­der­stil­lin­ger. Kvin­ne­li­ge le­de­re opp­le­ver of­te­re en kon­flikt mel­lom ar­beid og fa­mi­lie. Dette kan in­di­rek­te være en år­sak til at kvin­ner i mind­re grad øns­ker leder­stil­lin­ger.

Kilde: Stami

"
Powered by Labrador CMS