Sjefen får applaus
Sjefen får applaus

Mer fornøyd med sjefen

Norske ar­beids­ta­ke­re blir sta­dig mer for­nøyd med sine le­de­re. Men fort­satt mener annen­hver nord­mann at deres nær­mes­te sjef mang­ler gode leder­egen­skaper.

Publisert

I årets utgave av under­sø­kel­sen Eu­ro­pean Employee Index sco­rer nor­ske le­de­re bedre enn i 2007. Hele én av tre ar­beids­ta­ke­re me­ner de har en hel­støpt leder, både når det gjel­der fag­lig kom­pe­tan­se og le­del­ses­kom­pe­tan­se.

An­de­len som me­ner at le­der­ne er hand­le­kraf­ti­ge og flin­ke til å føl­ge med på med­ar­bei­der­nes inn­sats går også opp.

Påvirker trivsel

Iføl­ge Even Bol­stad, dag­lig leder i HR Norge, som står bak un­der­sø­kel­sen sam­men med det dan­ske sel­ska­pet Ennova, er le­de­ren helt av­gjø­ren­de for virk­som­he­tens re­sul­ta­ter.

– Vi vet i dag at le­de­re er av­gjø­ren­de for både triv­se­len i det dag­li­ge ar­bei­det og for med­ar­bei­de­res per­son­li­ge og fag­li­ge ut­vik­ling. Der­for er det fint at sta­dig flere er for­nøyd med sin egen le­der.

Kan mer fag enn le­del­se

Li­ke­vel er det fort­satt rom for for­bed­ring. 21 pro­sent me­ner de­res le­der er svak på alle må­ter, mens yt­ter­li­ge­re 31 pro­sent sy­nes nær­mes­te le­der hoved­saklig har fag­li­ge kva­li­te­ter.

– Ikke over­ras­ken­de av­dek­ker un­der­sø­kel­sen at nor­ske le­de­re først og fremst ut­øver fag­li­ge le­der­skap, i lik­het med sine kol­le­ger i Nor­den. Det­te vi­ser at vi kan­skje mang­ler inn­sikt i den and­re de­len av le­der­rol­len og re­spekt for hvor vik­tig den er, mener Bol­stad.

Re­la­sjo­ner har mind­re sta­tus enn fag

Bol­stad tror nor­ske le­de­re i stor grad re­krut­te­res blant ”likemenn”, der fag­lig bal­last gir mer au­to­ri­tet og vei­er tyng­re enn le­der­ev­ner.

– Det lig­ger en mang­len­de re­spekt i mange fag­mil­jø­er for re­la­sjo­nel­le ver­di­er. Om vi ikke tar re­krut­te­rin­gen av dyk­ti­ge le­de­re på alvor, går dette ut over både de an­sat­te og le­der­ne selv.

Les mer: Mer fornøyd med sjefen (Karrierelink.no)

"
Powered by Labrador CMS