Operasjon cb580053

Treg start for «Raskere tilbake»

604 millioner kroner skulle bru­kes for å få syk­meldte raskere til­bake i jobb. Et halvt år senere vet ingen hvor mange som har fått hjelp.

Publisert

I mid­ten av mars fikk alle lan­dets fast­leger et på­legg fra So­si­al- og hel­se­direk­to­ra­tet (SHdir) om å gå gjen­nom pa­si­ent­lis­te­ne og fin­ne syk­meld­te som kan komme ras­ke­re til­ba­ke i ar­beid. Men hvor man­ge pa­si­en­ter har kom­met ras­ke­re til­ba­ke til job­ben?

– Det har vi dess­ver­re ikke noen kon­kre­te tall på ennå, sier pro­sjekt­le­der Jon-Tor­geir Lun­ke i SHdir. Rap­por­te­ne i sep­tem­ber vi­ser at 2460 pa­si­en­ter er hen­vist til pro­sjek­tet så langt. Der­imot er det uklart hvor man­ge som fak­tisk har fått be­hand­ling.

Skal må­les

Ved Helse- og omsorgs­de­par­te­men­tet (HOD) er det in­gen som kan sva­re på om 2460 pa­si­en­ter er et høyt eller lavt tall. År­sa­ken er at de­par­te­men­tet ikke har tall­fes­tet re­sul­ta­te­ne de øns­ker seg for sine 604 mil­li­oner.

Ar­beids- og in­klu­de­rings­de­par­te­men­tet har en­ga­sjert forsk­nings­sen­te­ret Sam­funns- og næ­rings­livs­forsk­ning (SNF) til å gjen­nom­fø­re en eva­lue­ring av «Raskere til­ba­ke». Den­ne be­gyn­ner nå i ok­to­ber.

For­svin­ner i by­rå­kra­ti

– Med over 600 mil­li­oner had­de de­par­te­men­te­ne sjan­sen til å få syn­li­ge re­sul­ta­ter på kort tid. I ste­det for­svin­ner pen­ge­ne i et by­rå­kra­tisk sluk, me­ner Inge Løn­ning (Høy­re) i Hel­se- og om­sorgs­ko­mi­te­en.

– Det­te skul­le jo være en eks­tra­or­di­nær inn­sats som skul­le gi umid­del­ba­re og syn­li­ge re­sul­ta­ter. Nå ser det ut til at mid­le­ne er pum­pet inn i det by­rå­kra­ti­ske sy­ste­met, i ste­det for å bru­kes på eks­tra be­hand­ling. Det er nær­mest tra­gi­komisk der­som ideo­lo­gis­ke grun­ner skal hind­re pro­sjek­tet i å kjø­pe inn pri­va­te hel­se­tje­nes­ter el­ler re­ha­bi­li­te­rings­plas­ser, me­ner Løn­ning.

Ope­re­rer for dob­belt be­ta­ling

Be­hand­ling av «Ras­ke­re til­ba­ke»-pa­si­en­ter er svært lønn­somt for sy­ke­hu­se­ne. Sy­ke­hus­le­ge­ne job­ber på kvelds­tid og i hel­ger for å få unna de pri­ori­ter­te pa­si­en­te­ne.

– Ved St. Olavs Hos­pi­tal kom vi i gang med det­te pro­sjek­tet fra 1. juni. Da jeg star­tet i den­ne job­ben, var det der­for al­le­re­de noen bun­ker med hen­vis­nin­ger som vi måt­te gå i gang med, for­tel­ler Bir­git­te Mørch, som er pro­sjekt­le­der for «Ras­ke­re til­ba­ke» ved St. Olavs Hos­pi­tal i Trond­heim.

Be­hand­ling av en «Ras­ke­re til­ba­ke»-pa­si­ent ut­lø­ser det dob­bel­te av van­li­ge taks­ter i re­fu­sjon.

Kilde: Treg start for "Raskere tilbake" (Dagens Medisin)

"
Powered by Labrador CMS