Syk dame cb582606

Tar fraværet på alvor

Suldal, Sauda og Vinda­fjord er blant de ti kom­mu­nene her i landet som har det laveste syke­fraværet blant sine ansatte. I Sauda har fraværet gått ned med 25 prosent på ett år.

Publisert

Det hand­ler om å ta ut­ford­rin­ge­ne knyt­tet til sy­ke­fra­vær på al­vor. År­sa­ke­ne til fra­væ­ret er som of­test er å fin­ne på ar­beids­plas­sen. Det sam­me er løs­nin­ge­ne.

De tre kom­mu­ne­ne har blant an­net brukt be­drifts­hel­se­tje­nes­ten ak­tivt og fulgt opp den sy­ke­meld­te. Ved å la an­sat­te som sli­ter med hel­se­pla­ger få opp­føl­ging, opp­le­ver de at de blir tatt på al­vor. Men det hand­ler også om fore­byg­ging og ge­ne­rell triv­sel.

Triv­sel er et nøk­kel­ord. Jobb hand­ler jo ikke bare om lønn, men i like stor grad om et ar­beids­mil­jø som gjør det lyst­be­tont å gå på jobb.

Også i Hau­ge­sund er det po­si­ti­ve ny­he­ter. Der har sy­ke­fra­væ­ret blant ren­hol­der­ne i kom­mu­nen falt fra 25,5 pro­sent til un­der ti pro­sent. Et­ter en om­leg­ging av drif­ten opp­le­ver ren­hol­der­ne at ar­beids­da­gen er blitt mer me­nings­fylt, opp­ga­ve­ne mer ut­ford­ren­de og kom­mu­ni­ka­sjo­nen bed­re. Man­ge kom­mer ras­ke­re til­ba­ke i jobb gjen­nom gra­dert sy­ke­mel­ding, og det er ikke minst blitt ak­sept for at folk som har vært bor­te fra job­ben en pe­ri­ode går i re­du­sert stil­ling.

Før kom­mu­ne­val­get i sep­tem­ber ble det fo­ku­sert på pro­ble­me­ne knyt­tet til alle del­tids­stil­lin­ge­ne i om­sorgs­sek­to­ren. Små stil­lings­brø­ker ska­per stor frust­ra­sjon, det sam­me gjør et lap­pe­tep­pe av tur­nus­ord­nin­ger. Po­li­ti­ker­ne har gitt kla­re løf­ter om å ryd­de opp i si­tua­sjo­nen og der­med ska­pe stør­re trygg­het for an­sat­te. Det­te ska­per yt­ter­li­ge­re for­vent­nin­ger til fra­værs­sta­tis­tik­ken.

Kilde: Handler om å ta fraværet på alvor (Haugesunds Avis)

"
Powered by Labrador CMS