Fysioterapeut cb951227

Skrikende fysioterapeut-mangel

På Håbet helse­hus i Sand­nes job­ber ma­nu­ell­te­ra­peu­te­ne Sig­bjørn Hjorthaug og Knut Ole Rogne­flåten fra mor­gen til kveld for å ta unna vente­listene.

Publisert

Sju år inne i mus­kel- og skje­lett-ti­året, der den­ne ty­pen li­del­ser skal være sat­sings­om­rå­de, er Sand­nes hav­net skik­ke­lig bak­på. Av fy­sio­te­ra­peu­ter har kom­mu­nen bare 6,3 års­verk pr. 10000 inn­byg­ge­re. Og det mang­ler ikke på pa­si­en­ter.

- Det har vært en enorm øk­ning. Det er så ille nå at vi får mis­for­nøy­de pa­si­en­ter for­di vi ikke kla­rer å be­sva­re alle hen­ven­del­ser. Det er vel­dig frust­re­ren­de, fast­hol­der Rogneflåten, som opp­ly­ser at han job­ber om­trent 120 pro­sent på en 20 pro­sents stil­lings­hjem­mel.

- Det er rett og slett skam­me­lig. Noe slikt had­de ald­ri blitt god­tatt av le­ge­ne. Vi blir ikke sat­set på, me­ner han.

Rogneflåten er ma­nu­ell­te­ra­peut og fun­ge­rer som før­s­te kon­takt­ledd for pa­si­en­ter med mus­kel- og skje­lett­li­del­ser, og kan sy­ke­mel­de og viderehenvise dis­se. Ofte hen­vi­ses pa­si­en­te­ne vi­de­re til van­li­ge fy­sio­te­ra­peu­ter. Også her er det sto­re ka­pa­si­tets­pro­ble­mer.

- Det er minst tre ukers ven­te­lis­ter når vi sen­der folk vi­de­re for be­hand­ling. Det fø­rer til at de ikke kom­mer seg til fy­sio­te­ra­peut før sy­ke­mel­din­gen går ut, og er se­ne­re til­ba­ke i ar­beid. Det­te kos­ter sam­fun­net sto­re sum­mer. I til­legg er det frustrende for pa­si­en­ter å gå og ven­te.

Mus­kel- og skje­lett­li­del­ser ut­gjør den stør­ste dia­gno­se­grup­pen for sy­ke­mel­din­ger. Det er be­reg­net at cir­ka 46 pro­sent av sy­ke­fra­væ­ret skyl­des mus­kel og skje­lett­li­del­ser. I 2005 var Sta­tens ut­gif­ter på over 30 mil­li­ar­der kro­ner.

Kilde: Skrikende fysioterpeut-mangel (Aftenbladet)

"
Powered by Labrador CMS