Gammel dame cb948337

Senior? Slik står du lenger i jobb

Mu­lig­he­ten for å kom­bi­ne­re ar­beid og pen­sjon gjør at sta­dig fle­re vel­ger å stå leng­re i job­ben. Nav har opp­ret­tet en in­for­ma­sjons­si­de som gir gode råd hvis du øns­ker å ut­set­te pen­sjo­nist­til­væ­rel­sen.

Publisert

"Kom­bi­ner ar­beid og pen­sjon" er den nye in­for­ma­sjons­si­den som gir deg gode råd og fak­ta om de mu­lig­he­ter som fin­nes for de som har rett på pen­sjon, men som frem­de­les øns­ker å job­be.

Iføl­ge fers­ke tall fra Nav vel­ger sta­dig fle­re AFP-pen­sjo­nis­ter å kom­bi­ne­re AFP med ar­beid. Dess­uten vi­ser det seg at man­ge som vel­ger den­ne kom­bi­na­sjo­nen, job­ber sta­dig mer.

Ved å kom­bi­ne­re kan du gjø­re over­gan­gen til pen­sjo­nist enk­le­re. Man­ge ser at pen­sjo­ne­rin­gen gir både ned­gang i inn­tekt og tap av nett­verk og om­gang med ar­beids­kol­le­ger, og en mer kon­trol­lert ned­trap­ping kan der­for være å fore­trek­ke.

Her fin­ner du Navs nett­si­de Kombinere arbeid og pensjon.

"
Powered by Labrador CMS