Whisteblowing cb543432

Ret­nings­lin­jer ikke nok for å frem­me vars­ling

Norske or­ga­ni­sa­sjo­ner er i full gang med å ut­ar­bei­de ret­nings­linjer for å hånd­te­re vars­ling etter at Arbeids­miljø­loven fikk nye be­stem­mel­ser om vars­ling. Men det er neppe nok.

Publisert

- Vars­ling er tøft. Det er ikke å an­be­fa­le, sier Per-Yngve Monsen, kjent som vars­ler i Sie­mens. I til­fel­let Sie­mens var det ikke noe å si på de etiske ret­nings­lin­je­ne, som var på­lagt på grunn av sel­ska­pets børs­no­te­ring i USA.

- Gode reg­ler og ret­nings­linjer hjel­per ikke om ikke le­del­sen stil­ler seg bak dem, frem­hol­der Heidi Høivik, pro­fes­sor i nærings­livs­etikk ved Handels­høy­skolen BI.

Det er helt av­gjø­ren­de at le­del­sen vi­ser en po­si­tiv hold­ning, og i ord og hand­ling øns­ker vars­ling vel­kom­men. El­lers får de ikke in­for­ma­sjon om alt de bur­de vite om.

Hvem skal vars­le­ren ta kon­takt med om hun el­ler han ikke når frem tje­nes­te­vei? Iføl­ge Høi­vik vil det va­rie­re hva som fun­ge­rer best i den en­kel­te or­ga­ni­sa­sjon. Helst bør vi ten­ke nytt. Hun an­be­fa­ler sterkt å opp­ret­te en egen om­buds­funk­sjon for vars­ling i or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Kilde: Varsling er verdifullt (Forskning.no)

"
Powered by Labrador CMS