Ryggplager cb956438

Muskelplager koster flesk

Årlig kos­ter mus­kel- og skje­lett­pla­ger Norge 30 mil­li­ar­der kroner, viser en helt ny be­reg­ning ut­ført av Arbeids­til­synet.

Publisert

– Det er kost­bart at folk får ar­beids­re­la­ter­te mus­kel- og skje­lett­pla­ger, kom­men­te­rer råd­gi­ver Nils Hen­ning An­ders­sen ved Di­rek­to­ra­tet for ar­beids­til­sy­net, som står bak be­reg­nin­gen.

Kost­na­de­ne opp­står når folk i ar­beid får sy­ke­fra­vær, blir ufø­re­mot­ta­ke­re og må ha be­hand­ling for dis­se li­del­se­ne i hel­se­ve­se­net.

Be­reg­nin­ge­ne er ba­sert på tall fra 2005 og pre­sen­te­res i sis­te num­mer av fag­bla­det Ar­bei­der­vern. I 2005 ut­gjor­de mus­kel- og skje­lett­pla­ger 46,6 pro­sent av lang­tids­sy­ke­fra­væ­ret og 33 pro­sent av ufø­re­pen­sjo­ne­rin­gen.

Om­trent en tre­del av det­te an­tas å være ar­beids­re­la­tert. Mus­kel- og skje­lett­li­del­ser er den hyp­pig­ste år­sa­ken til sy­ke­fra­vær og ufø­re­trygd i Nor­ge.

– 30 mil­li­ar­der er et for­sik­tig an­slag. I be­reg­nin­ge­ne har vi ikke tatt med kost­na­de­ne av folks tap av livs­kva­li­tet, hel­ler ikke kost­na­de­ne av ned­satt pro­duk­ti­vi­tet og kort­tids­fra­vær. Vi har hel­ler ikke tatt i be­trakt­ning ver­di­en av alt det uløn­ne­de ar­bei­det folk gjør i eget hjem, eks­em­pel­vis oppus­sing og bar­ne­pass, som de ikke len­ger kan ut­fø­re selv ved mus­kel- og skje­lett­pla­ger, sier råd­gi­ver An­ders­sen.

Kilde: Vonde rygger og muskler koster 30 milliarder i året (Dagbladet)

"
Powered by Labrador CMS