Kjemikalier cb576255

Kre­ver ster­ke­re sat­sing mot helse­skadelige kjemi­ka­lier

Om lag 800 men­nes­ker dør årlig som følge av ska­de­li­ge kjemi­ka­li­er på arbeids­plassen, sier Stortings­re­pre­sen­tant André N. Skjelstad (V).

Publisert

Skjel­stad tok ny­lig opp pro­ble­met i en in­ter­pel­la­sjon i Stor­tin­get. Hånd­te­ring av kje­mi­ka­li­er be­rø­rer alle men­nes­ker, både i dag­lig­li­vet og på den en­kel­te ar­beids­plass.

- Det­te er en vik­tig del av mil­jø­de­bat­ten som Venst­re vil føl­ge nøye opp. Det er uro­vek­ken­de at det­te har så lite fo­kus, sier Skjel­stad.

- Ar­beids­til­sy­net må i stør­re grad bru­ke de sank­sjons­mu­lig­he­te­ne de har til rå­dig­het mot be­drif­ter som bry­ter ar­beids­mil­jø­lo­ven når det gjel­der far­li­ge kje­mi­ka­li­er. Selv om de ikke har mu­lig­het til å av­dek­ke all dår­lig prak­sis, så bør inn­sat­sen styr­kes.

- Til tross for at det har vært en ned­gang i ut­slipp knyt­tet til in­du­stri, ser vi at det sta­dig kom­mer nye pro­duk­ter på mar­ke­det som er man­gel­fullt tes­tet. Det er grunn til å tro at hel­se­ska­der knyt­tet til kje­mi­ka­li­er bare vil øke, all den tid vi sta­dig får fle­re pro­duk­ter som in­ne­hol­der fle­re nye kje­mi­ka­li­er, sier Skjel­stad.

Venst­re tror også det er nød­ven­dig med mer be­visst­gjø­ring også hos man­ge fast­le­ger. Det kan være van­ske­lig å fin­ne år­saks­sam­men­hen­ger mel­lom ska­de­li­ge kje­mi­ka­li­er og ar­beids­si­tua­sjon, og der­ved er det sann­syn­lig at det er en un­der­rap­por­te­ring på det­te om­rå­det.

Kilde: http://www.venstre.no/artikkel/9074/

"
Powered by Labrador CMS