Vanndråper cb808487

Dette er vann-verstingene

En revisjon fra Mattilsynet har avslørt ialt 29 verstinger blant vannverkene. De reelle tallene er trolig langt høyere, idet revisjonen bare omfattet 26 prosent av alle registrerte, enkeltstående vannverk. Tilsynet er bekymret.

Publisert

Fra ok­to­ber 2006 til 1. mars gjen­nom­førte Mat­tilsynet tilsyn med norsk drikke­vanns­for­sy­ning. Ialt 357 drikke­vanns­forsyninger ble re­vi­dert, eller 26 pro­sent av alle re­gist­rer­te, enkelt­stående vann­verk. Disse for­sy­ner ca. 2,8 mil­li­oner men­nes­ker med vann.

I alt ble det av­dek­ket 943 av­vik ved de 357 re­vi­der­te vann­ver­ke­ne. 202 vann­verk fikk var­sel om ved­tak om ut­bed­ring av på­pek­te for­hold. Ett av ved­ta­ke­ne ble gitt som var­sel/ved­tak om tvangs­mulkt, mens to ved­tak ble gitt var­sel/ved­tak om steng­ning av de­ler av vann­verk.

De fleste forskriftsbruddene var imidlertid ikke så alvorlig at det forelå helserisiko ved konsum av drikkevannet.

De al­vor­lig­ste av­vi­ke­ne som ble av­dek­ket un­der kam­pan­jen var:

64 vann­verk mang­let god­kjen­ning.

29 vann­verk mang­let to hy­gie­nis­ke bar­rie­rer.

280 vann­verk had­de mang­ler ved in­tern­kon­troll­sy­ste­met.

73 vann­verk mang­let skrift­lig be­red­skaps­plan.

61 vann­verk opp­fyl­te ikke gjel­den­de kva­li­tets­krav til drik­ke­vann.

196 vann­verk des­in­fi­ser­te ikke et­ter re­pa­ra­sjo­ner på led­nings­net­tet.

89 vann­verk had­de ikke sik­rings­til­tak mot inn­sug/ til­ba­ke­slag på led­nings­net­tet.

Kilde: Fant mange feil hos vannverkene (Mattilsynet)

De 29 verstingene som manglet to hygieniske barrierer:

NR

"
VANNVERKETS NAVN MATTILSYNETS DISTRIKTSKONTOR
1Karnes og Oksvik vassverkNord-Troms
2AL Vannlaget Skjelnan NordTromsø
3Kjoselva vannverkTromsø
4Torsken vannverkMidt-Troms
5Fossen vannverkTrondheim
6Garåa vannverkGauldal
7Støren vannverkGauldal
8Krokstadøra vannverkOrkdal
9Malmsjøen vannverkOrkdal
10Sandstad vannverkHitra og Frøya
11Frøya kommunale vannverkHitra og Frøya
12AL Hamarvik vannverkHitra og Frøya
13Valsøyfjord vassverkIndre Nordmøre
14Fauskåa vassverkIndre Nordmøre
15Vartdal kommunale vassverkSøre Sunnmøre
16Vartdal private vassverkSøre Sunnmøre
17Rossland vassverkNordhordland
18Hovden vannverkAust-Agder
19Vikeså vassverkDalane
20Hjelmeland vannverkMidt-Rogaland
21Nes vannverkHallingdal
22Bamble vannverkNedre Telemark
23Steinsvika vannverkNedre Telemark
24Ulefoss vannverkNedre Telemark
25Lysinga vannverkNord-Østerdal
26Juptjenn vannverkGlåmdal
27Moajordet vannverkValdres
28Grindaheim vannverkValdres
29Hedalen vannverkValdres
Powered by Labrador CMS