Telefonvask cb854104 S

Viktig å holde kontakten med jobben

Det må bli like naturlig for en bedrifts­ledelse å snakke om syke­fravær som økonomiske resultater.

Publisert

Det mener Per Ivar Clementsen, som er av­de­lings­di­rek­tør ved NAV Arbeids­livs­senter i Østfold.Cle­ment­sen mener både topp­lederenes en­ga­sje­ment og gode opp­føl­gings­ru­ti­ner med de syke­meldte, er to suksess­kriterer for å få sy­ke­fra­væ­ret ned.

– Le­del­sen må ønske å gjøre noe, og man må som sagt ha gode opp­føl­gings­ru­ti­ner. Det er vel­dig vik­tig at kon­tak­ten med ar­beids­plas­sen opp­rett­hol­des gjen­nom kantine­besøk og an­net der­som man er syke­meldt.

- Gode kol­le­ger er vik­tig. Hvis man en dag er i tvil om man er frisk nok til å gå på job­ben, bør ar­beids­plas­sen være så bra at man fak­tisk vel­ger å gå dit frem­for å bli hjemme, sier Cle­ment­sen.

Les mer: Viktig å holde kontakten med jobben (Moss Avis)

"
Powered by Labrador CMS