Avfallshåndtering cb553281 S

Velger jobben fremfor senga

Trivsel på jobben, samt en god slump penger, gjør at folk hos Aanerød Avfalls­behandling ikke syke­melder seg.

Publisert

– Vi øns­ker selv­sagt å tro at det lave syke­fra­væ­ret skyl­des et godt ar­beids­miljø og at folk trives på job­ben, men opp­skrif­ten kan like gjer­ne være pølse i vaf­fel, sier Kjell Aanerød, som eier be­drif­ten. Den siste fre­dagen i hver må­ned ser­ve­res det nem­lig pølse i vaf­fel.

Hittil i år har bedriften hatt et syke­fra­vær på 0,65 prosent.

– Det er klart vi tri­ves på job­ben, og når vi i til­legg har so­sia­le treff som som­mer­fes­ter og tu­rer til Tysk­land, så blir det også let­te­re å job­be sam­men, er kon­klu­sjo­nen fra de ansatte.

– Dette hand­ler om å bru­ke sunn for­nuft. Øns­ker man å bytte en ferie eller fridag, er vi flek­sib­le. Og så leg­ger vi vekt på at alle skal få vite hva som egent­lig fore­går her på bru­ket, sier Kjell Aanerød, som er den per­so­nen som de­si­dert har hatt det høy­es­te fra­væ­ret på be­drif­ten. En ube­reg­ne­lig lun­ge­syk­dom har satt ham ut av spill i må­neds­vis.

– Kan­skje er det nett­opp for­di sje­fen er så mye bor­te at gut­ta kom­mer på jobb hver dag, iro­ni­se­rer Aanerød.

Hvert år går fem pro­sent av over­skud­det til bo­nus­ut­be­ta­lin­ger til de ti hel­tids­an­sat­te i pro­duk­sjo­nen på be­drif­ten. I fjor ga det en eks­tra ju­le­ut­be­ta­ling på 20 000 - 22 000 kro­ner til de som had­de null fra­vær.

Ved fra­vær blir man truk­ket i bo­nus. Har man bruk­ket bei­net og er bor­te et halvt år, blir det halv bo­nus. Den bo­nu­sen noen ta­per på å ha fra­vær, blir for­delt på dem som stil­ler opp.

Les mer: Velger jobben fremfor senga (Moss Avis)

"
Powered by Labrador CMS