Overtid cb568051

Utreder skift, turnus og uønsket deltid

Et ekspert­utvalg skal utrede arbeids­tids­ordninger knyttet til skift, turnus og sammen­hengen med deltids­arbeid.

Publisert

Ut­val­get, som nå settes ned av Re­gje­rin­gen, skal ut­re­de spørs­må­let om li­ke­stil­ling av ar­beids­ti­den for ar­beids­ta­ke­re som ar­bei­der skift og tur­nus. Vi­de­re skal ut­val­get kart­leg­ge sam­men­hen­gen mel­lom del­tid/småbrøksstillinger, uøns­ket del­tid, or­ga­ni­se­rin­gen av ar­beids­ti­den og like­stil­ling av ar­beids­ti­den for skift og tur­nus.

Ut­val­get skal blant an­net se på hvor­vidt skift- og tur­nus­ord­nin­ge­ne be­grun­ner bruk av del­tid. De skal kart­leg­ge om de an­sat­te ar­bei­der del­tid for­di skift- og turnus­ord­nin­ge­ne er be­las­ten­de, og i så fall vur­de­re hvil­ke end­rin­ger i ar­beids­tids­or­ga­ni­se­rin­gen som er nød­ven­di­ge for å få fle­re til å øke sin stil­lings­an­del.

Ut­val­get skal vi­de­re vur­de­re hvor­vidt da­gens re­gu­le­ring av skift- og tur­nus­ar­beid i ar­beids­miljø­lo­ven er hen­sikts­mes­sig.

Par­te­ne i ar­beids­li­vet blir in­vi­tert til å sit­te i en re­fe­ran­se­grup­pe til det nye eks­pert­ut­val­get. Ut­val­gets ar­beid skal fore­lig­ge in­nen 1. ok­to­ber 2008.

Kilde: Regelhjelp.no

"
Powered by Labrador CMS