Bandasje cb554766

To av tre lærlinger skades

Blant 30 lær­lin­ger ved Hydro Pro­duc­tion Part­ner Norge Øst (HPPØ) er det re­gist­rert 19 per­son­skader siden 1. januar 2006.

Publisert

HMS-sjef Elmar Malm­gren i HPPØ, som har hoved­base på Her­øya utenfor Pors­grunn, er ikke i tvil om at det er vik­tig å vekt­leg­ge en sunn sik­ker­hets­kul­tur, spe­si­elt blant ny­an­sat­te og lær­lin­ger.

- Blant 800 er­far­ne an­sat­te er det kun re­gist­rert 76 per­son­ska­der fra 1. ja­nu­ar 2006 og frem til nå. Blant 30 lær­lin­ger er det re­gist­rert 19 per­son­ska­der, sier Malm­gren.

De re­gist­rer­te per­son­ska­de­ne er alt fra et rift i en fin­ger til al­vor­li­ge ska­der. De al­ler fles­te ska­de­ne er mind­re ska­der.

Se­ni­or­in­spek­tør Kjell Ivar By ved Arbeids­til­sy­net re­gi­on sør har in­gen over­sikt over hvor man­ge lær­lin­ger i Te­le­mark som har ska­det seg på job­ben det sis­te året.

Han har per­son­lig sett mange eks­emp­ler på mang­len­de sik­ker­hets­til­tak der lær­lin­ger er in­vol­vert.

- Noen har blitt sendt opp på tak som ikke er sik­ret og andre har kut­tet av seg fing­rer. Innen visse bran­sjer ut­plas­se­res lær­lin­ge­ne i virk­som­he­ter hvor sik­ker­hets­til­ta­ke­ne er un­der en­hver kri­tikk, sier By.

Kilde: To av tre lærlinger skader seg (TA.no)

"
Powered by Labrador CMS