Klokker cb956978 lite

Suksess for 73-timers arbeidsuke

Biskops­havn bosenter på Tertnes er et nytt tilbud til mennesker med lang­varige psykiske helse­problemer. Etter fire ukers drift har senteret alle­rede skapt historie gjennom en spesiell måte å organisere arbeids­tiden på.

Publisert

Må­let med bo­sen­te­ret er at det skal fø­les som et hjem for dem som bor der.

- Vi to­ner ned in­sti­tu­sjons­preget og prø­ver å ska­pe en familielignende si­tua­sjon rundt be­bo­er­ne, sier av­de­lings­leder Inger Jo­han­ne Slaat­ten.

Suksess for langturnus

Det vik­tig­ste for å opp­nå det­te er må­ten ar­beids­ti­den or­ga­ni­se­res på. An­sat­te og til­lits­valg­te har kom­met fram til en tur­nus der de sam­me an­sat­te er rundt be­bo­er­ne over leng­re pe­rio­der.

Sen­te­rets åtte fag­per­so­ner er delt inn i fire team. Hver uke de­les inn i tre skift. Det før­s­te team­et job­ber sam­men­hen­gen­de fra man­dag til ons­dag for­mid­dag (49 timer), det and­re fra ons­dag til fre­dag (49 timer) og det tred­je fra fre­dag til man­dag (73 timer).

Bedre for beboere og ansatte

Når de sam­me per­so­ne­ne er rundt be­bo­er­ne over leng­re tid, blir stem­nin­gen mind­re opp­ja­get og mu­lig­he­te­ne stør­re for å gi be­bo­er­ne en god livs­kva­li­tet. Arbeids­ti­den in­klu­de­rer ti ti­mer søvn hvert døgn. Til det­te for­må­let er det la­get egne so­ve­rom med gode sen­ger for de an­sat­te.

- Både de an­sat­te og be­bo­er­ne har så langt fått sove om nat­ten. Det er ikke van­lig i den­ne ty­pen in­sti­tu­sjon. Sam­ti­dig vet vi at en god nat­te­søvn er inn­gangs­por­ten til bed­re psy­kisk hel­se. De an­sat­te av­slut­ter kvel­den med å se fjern­syn sam­men med be­bo­er­ne, og leg­ger seg sam­ti­dig med dem, for­tel­ler Slaat­ten.

Arbeidstid helt etter loven

- Vi av­vi­ker fra arbeids­miljø­lovens be­stem­mel­ser om ar­beids­tid. Det er mu­lig å få det­te til gjen­nom en ny for­skrift fra de­par­te­men­tet om med­lever­ordning, sier hun.

Den­ne for­skrif­ten kom for to år si­den og gir blant an­net an­led­ning til å ar­bei­de inn­til 12 dager sam­men­hen­gen­de, etter­fulgt av fire uker fri. En an­nen mu­lig­het er å job­be fire da­ger sam­men­hen­gen­de, et­ter­fulgt av syv fri­da­ger.

Les mer: 73 timer på jobb (Åsane Tidende)

"
Powered by Labrador CMS