Sovende mann cb856523

Søvnløse blir oftere uføre

Kro­nisk søvn­løs­het er en like vik­tig år­sak til at folk blir ufø­re som angst og de­pre­sjon, mener søvn­fors­ker Børge Sivertsen ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Han er den før­s­te i ver­den som do­ku­men­te­rer en di­rek­te sam­men­heng mel­lom søvn­pro­ble­mer og ri­si­ko for å bli arbeids­ufør.

Publisert

Opp mot ti pro­sent av den voks­ne be­folk­nin­gen so­ver så dår­lig at de ikke fun­ge­rer i dag­lig­li­vet.

De som li­der av al­vor­lig søvn­løs­het får ofte pro­ble­mer med å job­be. Man­ge en­der på ufø­re­trygd. Men hit­til har in­gen på­vist at det er søvn­man­ge­len som er ho­ved­pro­ble­met.

Søvnplager tolkes som andre plager

- Men­nes­ker med al­vor­li­ge søvn­pro­ble­mer har ofte and­re li­del­ser, som de­pre­sjon og mus­kel- og skje­lett­syk­dom­mer. Vi trod­de det var dis­se li­del­se­ne som gjor­de at folk ikke klar­te å stå i jobb. Nå vet vi at søvn­pro­ble­mer dob­ler ri­si­ko­en for ufør­het, sier Bør­ge Si­vert­sen.

- Søvn­løs­het er i dag ikke god­kjent som en dia­gno­se som kan gi ufør­het. Kro­nisk søvn­løs­het kal­les ofte noe an­net i pa­pi­re­ne, sier han.

Grundig søvnundersøkelse

Sivertsen har kop­let data fra en hel­se­un­der­sø­kel­se av 40 000 inn­byg­ge­re i Nord-Trøn­de­lag med of­fent­li­ge re­gist­re over ufø­re­trygd. Det er det sto­re da­ta­grunn­la­get som gjør ham sik­ker på kon­klu­sjo­ne­ne.

Tid­li­ge­re søvn­stu­di­er har ikke vist like ty­de­lig at søvn­lø­se har stør­re ri­si­ko for å bli ufø­re.

Internasjonal forskerinteresse

Fun­net har vakt in­ter­na­sjo­nal opp­sikt. Sivertsens forsk­ning er støt­tet av stif­tel­sen Hel­se og Re­ha­bi­li­te­ring, som har fi­nan­si­ert søvn­forsk­nin­gen med 1,4 mil­li­oner kro­ner.

Kilde: Søvnløse blir oftere uføre (Newswire.no)

"
Powered by Labrador CMS