Nyhetsbrevet Sikkert S

Sikkert i ny utgave

Nyhetsbrevet Sikkert! er ute med en ny utgave. Det gir råd om fore­bygging av skader og ulykker både i hjemmet og på jobb.

Publisert

Sik­kert! På vei mot et tryg­ge­re sam­funn, som er det fulle navnet, er et re­sul­tat av stra­te­gi­pla­nen for fore­byg­ging av ska­der og ulyk­ker som So­si­al- og hel­se­di­rek­to­ra­tet la fram i 2005.

Gjen­nom ny­hets­bre­vet øns­ker eta­te­ne å for­mid­le kunn­ska­per og er­fa­rin­ger om ska­de­fore­byg­gen­de ar­beid, som kan være til hjelp og støt­te i det lo­ka­le ar­bei­det. Det in­for­me­rer også om nye stat­li­ge satsninger og fel­les­pro­sjek­ter.

Sik­kert! ut­gis av Ska­de­fore­byg­gen­de fo­rum i sam­ar­beid med So­si­al- og hel­se­di­rek­to­ra­tet, Di­rek­to­ra­tet for ar­beids­til­sy­net, Sta­tens veg­ve­sen, Veg­di­rek­to­ra­tet og Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap.

An­svar­lig re­dak­tør er Johan Lund mens re­dak­tør er Peter Koren, beg­ge i Skade­fore­byg­gen­de forum.

Les mer / last ned gratis PDF av nr. 2/2007 på: SHdir

Ønsker du å bli fast abonnent, kan du også sende e-post til Peter Koren eller ringe på tlf. 90 60 64 43.

"
Powered by Labrador CMS