Skadet ankel cb611882
Skadet ankel cb611882

Oppretter nasjonalt skade­register

Fra 1/1-2008 skal alle skader og ulyk­kes re­gist­re­rer i et nasjo­nalt regis­ter. Målet er å gi helse­myndig­hetene et bedre grunn­lag for å forstå risiko samt å fore­bygge mot uøns­kede hen­del­ser.

Publisert

- Alle skader og ulyk­ker som kom­mer inn til lege­vakter og i akutt­mottak over hele lan­det vil bli re­gist­rert i dette re­gis­te­ret, for­tel­ler divisjons­direk­tør Knut-Inge Klepp i Sosial- og helse­direk­to­ra­tet (SHdir) til Aften­posten.

Det er alle­rede etab­lert et nett­sted som heter Skader og ulykker. Dette er et sam­ar­beid mel­lom SHdir, Veg­di­rek­to­ra­tet, Skade­fore­byg­gen­de Forum og Direk­to­ra­tet for samfunns­sik­ker­het og bered­skap (DSB).

" Ny­hets­brev mot ska­der

- Det gis også ut nyhets­brev flere gan­ger i året som gir opp­lys­ning om hva som skjer både na­sjo­nalt og lokalt.

Dette går ut til alle lan­dets kom­mu­ner, fyl­kes­kom­mu­ner, fyl­kes­menn og sy­ke­hus. Må­let er å gi in­for­ma­sjon om na­sjo­na­le kam­pan­jer, pro­sjek­ter og vei­le­de kom­mu­ne­ne om hvor­dan man driver skade­fore­byg­gen­de ar­beid.

Man­ge skader

Å re­du­se­re om­fan­get av ska­der og ulyk­ker er en stor sam­funns­mes­sig ut­ford­ring. Tall fra SHdir fra 2005 viser at Norge årlig har 400 000 - 450 000 ulyk­ker som kre­ver lege­be­hand­ling. Ca. 53 000 av disse kre­ver syke­hus­inn­leg­gel­se.

I 2002 døde 1715 per­so­ner som følge av ulyk­ker, 687 av disse var under 65 år. 10 % av syke­hus­sen­ge­ne er til en­hver tid opp­tatt av pa­si­en­ter med ulyk­kes­skader.

Ulyk­kes­ska­de­ne er be­reg­net å koste om lag 25 mil­li­ar­der kro­ner år­lig (be­hand­ling, pro­duk­sjons­tap og ma­te­ri­el­le kost­na­der). Medisinske be­hand­lings­kost­na­der inn­til et år etter skaden, er be­reg­net til 1,55 mil­li­ar­der kro­ner årlig.

Les mer: Nytt register vil gi svar (Aftenposten)

"
Powered by Labrador CMS