Australsk flagg

Jubler for regjeringsskifte

Australsk fag­bevegelse jubler etter Arbeider­partiets seier i parlaments­valget lørdag. De for­venter en rask død for landets sterkt konservative arbeids­lov.

Publisert

Au­stra­li­er­ne har sagt nei til de kon­ser­va­ti­ves ar­beids­lov og an­gre­pe­ne på fag­be­ve­gel­sen og ar­beids­ta­ker­ret­tig­he­te­ne, sa en strå­len­de for­nøyd LO-le­der, Sha­ran Burrow, da det var klart at Ar­bei­der­par­ti­et had­de gjort sitt bes­te valg si­den 1972.

Kam­pan­je for ar­bei­der­ret­tig­he­ter

En av ild­sje­le­ne bak kampanjen til det aust­ral­ske LO, John Ro­bert­son:

– Vi sa at den­ne valg­kam­pen skul­le hand­le om ar­beids­folk, og vi vil­le at folk skul­le gi John Ho­ward skyl­da for alt som gikk galt på ar­beids­plas­se­ne. Valg­nat­ta vis­te at kam­pan­jen, som fikk nav­net «Dine ret­tig­he­ter på job­ben», ble en for­mi­da­bel suk­sess.

Viktig sak

Valg­dags­må­lin­ger for­tal­te at den om­strid­te ar­beids­lo­ven var den vik­tig­ste, el­ler en av de vik­tig­ste, sa­ke­ne for nes­ten åtte av ti ar­bei­der­par­ti­vel­ge­re.

En ana­ly­se av re­sul­ta­te­ne i de en­kel­te valg­kret­se­ne vi­ser også at vel­ger­fluk­ten fra John Howards kon­ser­va­ti­ve par­ti til Ar­bei­der­par­ti­et har vært klart størst i de om­rå­de­ne der fag­be­ve­gel­sens kam­pan­je har vært mest in­tens.

Les mer: Jubler for regjeringsskifte (frifagbevegelse.no)

"
Powered by Labrador CMS