Sykefravaer_2007_06_22_lite

IA gir lavere sykefravær i industrien

Til tross for stramt arbeids­mar­ked fort­set­ter sy­ke­fra­væ­ret i in­du­stri­en å synke. For 3. kvar­tal 2007 var det gjen­nom­snitt­lige syke­fra­væ­ret i Norsk In­du­stri 4,9 pro­sent. IA-arbeid får mye av æren.

Publisert

- I pe­rio­der med stramt ar­beids­mar­ked har sy­ke­fra­væ­ret pleid å øke. Nå ser vi at det mot­sat­te skjer, sier Vemund Digernes, fag­sjef i arbeids­me­di­sin i Norsk In­du­stri.

Norsk In­du­stris egne syke­fra­værs­tall vi­ser at 187 be­drif­ter med 37 644 an­sat­te har rap­por­tert gjen­nom alle kvar­ta­le­ne det sis­te året. I disse be­drif­te­ne var sy­ke­fra­væ­ret i 3. kvar­tal 5,1 pro­sent, en ned­gang på 7,3 pro­sent.

Norsk In­du­stri har det sis­te kvar­ta­let fått fle­re nye, stør­re med­lems­be­drif­ter med svært lavt sy­ke­fra­vær, noe som trek­ker det gjen­nom­snitt­li­ge sy­ke­fra­væ­ret ned fra 5,1 til 4,9 pro­sent.

Inkluderende arbeidsliv nytter

I løpet av høs­ten har Norsk In­du­stri sam­men med Fel­les­for­bun­det og In­du­stri­Ener­gi ar­ran­gert åtte re­gio­na­le IA-er­fa­rings­sam­lin­ger. NAV del­tar på sam­lin­ge­ne og in­for­me­rer om sis­te nytt.

Er­fa­rin­ge­ne med dia­log­mø­te­ne er så langt meget gode. Dia­log­mø­tet er en nyt­tig are­na for gjen­nom­gang av van­ske­li­ge saker. Tiltak iverk­set­tes nå ras­ke­re enn tid­li­ge­re.

Kilde: Sykefraværet synker (Norsk Industri)

"
Powered by Labrador CMS