Rygg cb564300

Dårlig rygg ingen hindring

Prosjektet «Aktiv rygg» reduserte sykefraværet betydelig fra 2002-2005. Nå blir et tilsvarende prosjekt videreført, som i første rekke retter seg mot minoritetsspråklige.

Publisert

Språk­bar­rie­rer og kul­tur­kol­li­sjo­ner ska­per unød­ven­dig ar­beids­fra­vær blant de mi­no­ri­tets­språk­li­ge ved Lar­vik læ­rings­sen­ter.

- Nøk­ke­len for de fles­te lig­ger i å være på jobb. Vi må møte de mi­no­ri­tets­språk­li­ge på en are­na der in­for­ma­sjon er do­ku­men­tert å nå frem.

- Vi kan mye om rygg­pla­ger, men vi kan mind­re om kryss­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og hvor­dan vi for­mid­ler vårt bud­skap til den­ne grup­pen men­nes­ker. Det kan fag­per­so­ne­ne her ved læ­rings­sen­te­ret, sier pro­sjekt­le­der og av­de­lings­le­der ved Spe­si­al­sy­ke­hu­set for Re­ha­bi­li­te­ring (SSR), Erik Lindh.

Kunnskap forebygger

- En rygg­pla­ge som kan være smer­te­full er ikke au­to­ma­tisk en far­lig til­stand. Ved å ufar­lig­gjø­re og gi god in­for­ma­sjon og stør­re for­stå­el­se blant an­sat­te om mus­kel- og skje­lett­pla­ger, tror vi man­ge vil opp­le­ve en bed­re egen­mest­ring, sier Lindh som vi­ser til tall fra pro­sjek­tet «Ak­tiv rygg».

Her ble sy­ke­fra­væ­ret re­du­sert kraf­tig i de be­drif­te­ne som del­tok.

Hele 70 pro­sent i jobb

Rundt 150 mi­no­ri­tets­språk­li­ge ved Lar­vik læ­rings­sen­ter er i jobb.

- Det er rundt 70 pro­sent av ar­beids­stok­ken. Og vi kla­rer det­te for­di vi har gjort de ret­te gre­pe­ne. Kla­rer vi i til­legg å gi dem en for­stå­el­se for det nor­ske hel­se­ve­se­net og hvor­dan de job­ber, har vi kom­met enda et steg vi­de­re, sier le­der ved læ­rings­sen­te­ret, Bård Ja­cob­sen.

Sam­ar­beids­part­ne­re er Lar­vik læ­rings­sen­ter, Spe­si­al­sy­ke­hu­set for Re­ha­bi­li­te­ring og NAV.

Les mer: Dårlig rygg ingen hindring (Østlandsposten)

"
Powered by Labrador CMS