Gammel_mann2_cbox

Danskene forbyr aldersdiskriminering

Fra nytt­år blir det i Dan­­mark for­­budt å set­te al­ders­­gren­ser la­ve­re enn 70 år i av­ta­ler og over­ens­­koms­ter.

Publisert

Den danske «forskels­behandlings­loven» be­stem­mer at det er for­budt å dis­kri­mi­ne­re på grunn av alder. I av­ta­ler og over­ens­koms­ter der det lig­ger inne en plikt til å slut­te i job­ben et­ter en viss alder, skal alders­gren­sen nå heves til 70 år.

Det­te in­ne­bæ­rer at in­di­vi­du­el­le av­ta­ler om plik­tig fra­tre­del­se før ar­beids­ta­ker fyl­ler 70 år vil være ugyl­di­ge, og at det ikke kan inn­gås nye kol­lek­ti­ve av­ta­ler el­ler ta­riff­av­ta­ler om plik­tig fra­tre­del­se på grunn av al­der un­der 70 år.

Der­som an­set­tel­ses­av­ta­len ikke in­ne­hol­der noen be­stem­mel­se om fra­tredelses­plikt ved fyl­te 70 år eller se­ne­re, vil den an­sat­te uan­sett al­der være be­skyt­tet mot opp­si­gel­se på grunn av al­der. Dette inne­bærer at den an­sat­te kun vil kun­ne sies opp i hen­hold til de al­min­ne­li­ge sak­li­ge opp­si­gel­ses­grun­ner, men opp­si­gel­se ute­luk­ken­de på grunn av alder vil altså være ugyl­dig.

Den nor­ske re­gje­rin­gen har ned­satt et ut­valg som i dis­se da­ger vur­de­rer øvre al­ders­gren­ser og sær­al­ders­gren­ser i Norge. Basert på stor­tings­de­bat­ten 29. mai 2007 sy­nes det som om det er fler­tall blant po­li­ti­ker­ne for å øke al­ders­gren­sen i ar­beids­mil­jø­lo­ven fra 70 til 72 år.

Kilde: Dansk forbud mot aldersdiskriminering (Unio)

Les også: Skjerper innsatsen mot aldersdiskriminering (Senter for Seniorpolitikk)

"
Powered by Labrador CMS