oljearbeid - illustrasjon colourbox
oljearbeid - illustrasjon colourbox

Ny standard for petrolumsanlegg på land

Den nye NORSOK standarden R-005N, som skal gi retningslinjer for sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, er nå publisert.

Publisert

Denne NORSOK-standarden gjelder sikker bruk av løfte- og transportutstyr som benyttes i forbindelse med operasjoner i petroleumsvirksomheten på land. Standarden dekker ikke bruk av personheiser og fallsikringsutstyr.

Høy sikkerhet

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner og transportoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter samt europeiske og internasjonale standarder. Tilsynsmyndighet Petroleumstilsynet fører tilsyn med at de kravene som er gitt i eller i medhold av arbeidsmiljølovgivningen blir etterlevd. Sikkerhet og arbeidsmiljø for petroleumsanlegg på land er regulert gjennom Midlertidig forskrift for sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

For denne forskriftens virkeområde er Petroleumstilsynet tilsynsmyndighet etter gjeldende landregelverk for løfte- og transportoperasjoner, deriblant Direktoratet for arbeidstilsynets (DAT) Forskrift om bruk av arbeidsutstyr og Forskrift om maskiner samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane med endringer.

Kilde: Petroleum

Powered by Labrador CMS