Røntgenbilde S cb537995

Mange belaster feil

Belast­nings­skader er fort­satt det van­lig­ste arbeids­re­la­ter­te pro­ble­met i Europa. Nøkkelen til for­bedring er å en­ga­sje­re hele arbeids­plassen.

Publisert

Sam­men med hjerte- og kar­syk­dom­mer, astma/kols og stress ut­gjør be­last­nings­ska­der de fleste syke­mel­din­ger.

År­sa­ken til be­last­nings­ska­der er ofte mo­no­tont ar­beid med en­si­dig be­last­ning. Pro­ble­met gjel­der ikke bare Norge. I Eu­ro­pa sier hver fjer­de arbeids­ta­ker at de li­der av rygg­vondt, mens hver fem­te har en el­ler an­nen form for be­last­nings­plage.

Selv om de skan­di­na­vis­ke lan­de­ne har vært et for­bil­de når det gjel­der tek­nisk ut­vik­ling, mins­ker ikke be­last­nings­ska­de­ne i ar­beids­li­vet. En for­kla­ring er at spe­sia­li­se­ring, en­si­dig­het og tem­po har økt, sam­ti­dig som vi har fått mer stil­le­sit­ten­de ar­beid ved da­ta­ma­ski­ner. Kom­bi­nert med tids­press, lav kon­troll el­ler lav del­ak­tig­het kan det­te for­ver­re pla­ge­ne.

Det sven­ske Arbets­miljö­verket har nylig fore­tatt 1000 til­syn i fire bran­sjer, med vekt på ma­nu­ell hånd­te­ring i hel­se og om­sorg og trans­port, belastnings­ergo­nomi i mon­te­ring og er­go­no­mi i ren­hold. Re­sul­ta­tet var ned­slå­en­de: Mel­lom 50 og 75 pro­sent av ar­beids­plas­se­ne had­de mang­ler. 1500 krav ble ut­fer­di­get.

Be­last­nings­pla­ge­ne kun­ne vært for­hind­ret el­ler mins­ket hvis fle­re ar­beids­gi­ve­re hadde fulgt de arbeids­miljø­regler og prak­tis­ke arbeids­miljø­løsninger som fin­nes. Dette kre­ver et in­te­grert og sy­ste­ma­tisk fore­byg­gen­de ar­beid.

– Jeg veg­rer meg mot å tro at ar­beids­gi­ver­ne be­visst sli­ter ut sine an­sat­te, kom­men­te­rer Mikael Sjö­berg i Arbets­miljö­verket. Men de må bli bed­re på å fan­ge opp og vur­de­re ri­si­ko som kan gi pla­ger.

– For at det­te skal fun­ge­re, må alle på arbeids­plas­sen en­ga­sje­re seg, ikke bare ar­beids­le­de­re og ver­ne­om­bud. Da vil­le fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner levd opp til lo­ven som gir ar­beids­ta­ke­re rett til å på­vir­ke gjen­nom­fø­rin­gen av eget ar­beid, slik at til­strek­ke­lig be­ve­gel­se, va­ria­sjon og re­sti­tu­sjon kan opp­nås.

– Ingen kan dri­ve ar­beids­mil­jø­ar­bei­det ale­ne! Al­les en­ga­sje­ment er nød­ven­dig for å få et hold­bart arbeids­miljø, av­slut­ter Sjö­berg.

Kilde: www.arbetsmiljoupplysningen.se

"
Powered by Labrador CMS