pleie og omsorg

Løfteskader skal gi rett til erstatning

Omsorgsarbeidere som ødelegger ryggen på tunge pasientløft, skal lettere få godkjent skaden som yrkesskade, noe som gir rett til erstatning. Høringsrunden har overbevist regjeringen om at det er på tide med en helt ny ordning for yrkesskadeerstatning.

Publisert

Bygningsarbeideren som får en planke i hodet og blir ufør, kan regne med forsikringsutbetaling i millionklassen. Hjelpepleieren som blir ufør etter å ha løftet pleietrengende pasienter i mange år, får ingenting ut over uførepensjon.

Dette er er ett av misforholdene i dagens ordning med yrkesskadeerstatning som regjeringen nå vil se nærmere på, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Forskjellsbehandling

Dagens regelverk tilsier nemlig at yrkesskader gir rett til økonomisk kompensasjon, mens yrkessykdommer og belastningslidelser i hovedsak ikke gjør det.

Flere av høringsinstansene har reist spørsmål om dagens yrkesskaderegelverk i tilstrekkelig grad fanger opp sykdommer som klart skyldes forhold på arbeidsplassen.

Varsler gjennomgang

- Regjeringen mener det er gode grunner for en grundig og bred gjennomgang av denne problemstillingen, og tar derfor sikte på å nedsette et medisinsk ekspertutvalg for å bidra til et godt beslutningsgrunnlag, heter det i pressemeldingen.

Utvalget vil bli nedsatt i løpet av kort tid.

Rammer kvinner i helsesektoren

At belastningslidelser og yrkessykdommer skal kvalifisere som yrkesskader, har lenge vært en kampsak for de store, kvinnedominerte arbeidstakerorganisasjonene i helse- og omsorgssektoren, som Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

For selv om kvinner er overrepresentert blant uføretrygdede, er de sterkt underrepresentert blant dem som får yrkesskadeerstatning. Dette har sammenheng med regelverket.

Les også: Utmattet etter arbeidsdagen

Vil rette opp regelverket

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varsler tiltak som skal bidra til å rette opp i skjevhetene. Blant annet vil han foreslå å gjøre det enklere å få godkjent skader ved løft av personer som yrkesskade.

- Erfaringen viser at løft av personer medfører særlig stor risiko for skader. Vi har fått signaler om at dagens regelverk kan oppleves som urimelig, sier Hanssen.

Han viser til helsepersonell som får skadet ryggen i forbindelse med løft av eldre, syke og funksjonshemmede, uten at skaden blir godkjent som yrkesskade.

- Dette har vi bestemt å gjøre noe med i forbindelse med lovarbeidet om ny arbeidsskadeordning, sier Hanssen.

Ett enhetlig regelverk

Hovedpoenget for regjeringen er likevel å få slått sammen dagens to ordninger for yrkesskader til én. I dag gis økonomisk kompensasjon ved yrkesskade og yrkessykdommer dels gjennom folketrygden og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring.

Dermed oppstår dobbeltbehandling og dobbeltarbeid. Det kan også skje at én og samme sak får ulikt utfall i arbeids- og velferdsetaten og i forsikringsselskapet.

Et klart flertall i høringsrunden støtter regjeringens forslag om å lage en ny, enhetlig ordning som fungerer bedre. Regjeringen tar sikte på å legge fram et lovforslag om arbeidsskader våren 2009.

"
Powered by Labrador CMS