Beruset cb522527 S

Sett grenser på julebordet

Julebord er blitt en fri­sone der enkelte ikke følger vanlige regler for opp­førsel, sier arbeids­livs­forsker Asbjørn Grimsmo. Han mener bedrifter bør inn­føre klare regler for opp­førsel på jule­bord.

Publisert

På en­kel­te ju­le­bord er det nær­mest legi­timt at ar­beids­kol­le­ger snak­ker dritt om hver­and­re, drik­ker seg over­sta­dig be­ru­set, slåss og taf­ser.

– Gren­sen mel­lom ar­beid og pri­vat­liv har gått del­vis i opp­løs­ning. Det opp­står en grå­so­ne der det er uklart hvil­ke reg­ler som gjel­der. Gjel­der job­bens reg­le­ment, el­ler er en til ste­de som pri­vat­per­son, spør se­ni­or­fors­ker As­bjørn Grimsmo ved Ar­beids­forsk­nings­in­sti­tut­tet?

Mangler ruspolitikk

– Ju­le­bord og fir­ma­fes­ter er tra­di­sjo­nelt sett på som en fri­so­ne. Det kan være fryk­te­lig van­ske­lig for en per­son å vite om han el­ler hun er til ste­de som pri­vat­per­son el­ler som ar­beids­ta­ker. Det er sjel­den ar­beids­gi­ver sier noe om det­te i for­kant, sier Grimsmo.

Han me­ner alle fir­ma­er bør ha et klart re­gel­verk som gjel­der for opp­før­sel på jule­bord og and­re firmafestligheter. I dag er det bare et få­tall be­drif­ter som har det­te.

– Ar­beids­gi­ver bør si ty­de­lig fra at de for­ven­ter nor­mal opp­før­sel og gi ty­de­lig be­skjed om hvil­ken at­ferd som ikke er ak­sep­tert, både i for­hold til al­ko­hol og opp­før­sel mot kol­le­ger, sier Grimsmo.

Kilde til jobbkonflikt

Så å si alle nor­ske be­drif­ter har et klart for­bud mot å drik­ke al­ko­hol og nyte rus­mid­ler på jobb. Men på ju­le­bord er re­ge­len opp­he­vet. Det er også null­to­le­ran­se mot mob­bing og sek­su­ell tra­kas­se­ring på nor­ske ar­beids­plas­ser.

Grimsmo har i man­ge år ar­bei­det med kon­flik­ter på ar­beids­plas­sen. Han sier at man­ge be­ten­te sa­ker for en be­drift har star­tet med over­tramp på ju­le­bord.

Julefyll rett på nett

Nytt av året er julebordsskandaler som blir til­gjen­ge­lig for alle, til evig tid, på inter­nett.

– Det­te er dår­lig for ryk­tet til be­drif­ten det gjel­der, og kan kos­te dem dyrt, sier Grimsmo. En un­der­sø­kel­se fra Ar­beids­forsk­nings­in­sti­tut­tet fra 2004 vis­te at under 10 pro­sent av nor­ske be­drif­ter drev rus­mid­del­fore­byg­gen­de ar­beid.

Blant dem som ikke gjor­de det, men­te en stor an­del at al­ko­hol had­de po­si­tiv inn­virk­ning på mil­jø­et i be­drif­ten. Al­ko­hol ble brukt som et per­so­nal­mes­sig vir­ke­mid­del.

– Det kan være fryk­te­lig kort­tenkt, sier Grimsmo.

Kilde: O' julebord med din skandale (BT.no)

"
Powered by Labrador CMS