Nakkevondt cb550561 S

Kan ikke leke IA

Inkluderende arbeids­liv er ikke «på lissom». Retten har slått dundrende fast at for­svarlig utredning av arbeids­evne må gjøres før opp­sigelse kan vurderes.

Publisert

Fag­for­bun­det og Bente Gjær­din­gen Hem­ming­by har vun­net en klar seier over Aker Uni­ver­si­tets­sy­ke­hus HF. En opp­si­gel­se av Hem­ming­by er nå kjent ugyl­dig.

Dom­men er vik­tig for­di ar­beids­gi­ver får lis­tet opp sine plik­ter. Det nyt­ter ikke bare å late som man har prøvd å til­pas­se ar­beid el­ler skaf­fe al­ter­na­tivt ar­beid, me­ner Per Kris­ti­an Ny­hus, til­lits­valgt i Fag­for­bun­det Aker Uni­ver­si­tets­sy­ke­hus.

Hem­ming­by ble sagt opp i mai 2005. Ar­beids­gi­ver på­sto at hun had­de ned­satt funk­sjons­ev­ne på grunn av rygg- og nak­ke­pro­ble­mer og at til­ret­te­leg­ging av arbeid var umu­lig. Hen­nes ar­beids­ev­ne er un­der­veis i pro­ses­sen ut­re­det via Nav og med vis­se til­pas­nin­ger an­slått til 100 pro­sent.

Det­te er en av svært få dom­mer i for­hold til ar­beids­mil­jø­lo­ven og IA-av­ta­lens krav til ar­beids­gi­ver om å til­ret­te­leg­ge ar­bei­det. Sli­ke sa­ker trek­ker ofte ut og er svært be­las­ten­de for de an­sat­te, og det er få som or­ker å kjø­re dem helt til doms.

Dom­men slår fast at uten en for­svar­lig ut­red­ning av ar­beids­ev­nen kan ikke arbeids­gi­ver gjø­re en re­ell vur­de­ring i for­hold til om­plas­se­ring.

Kilde: Aker sykehus dømt (Fagbladet)

"
Powered by Labrador CMS