Sedler spiral S

Bonus for lavt sykefravær kan være lovstridig

Arbeids­tilsynet har flere ganger påpekt at slike bonus­ordninger kan være lov­stridige. Overlege Ebba Werge­land kommenterer saken på nett­stedet til Arbeids­tilsynet.

Publisert

Ifølge Wer­ge­land kan sli­ke til­tak gjø­re sy­ke­fra­værs­kam­pan­je­ne til rene mob­be­kam­pan­jer. Ar­beids­ta­ke­re med hel­se­pro­ble­mer kan i ren tan­ke­løs­het stø­tes ut av fel­les­ska­pet.

En­ten ge­vins­ten er bløt­ka­ke til av­de­lin­gen, en tu­sen­lapp til de ”flin­ke” el­ler avan­se­ment for av­de­lings­le­de­ren, blir det lett et grup­pe­press som gren­ser til mob­bing. De som får unn­gjel­de er de få som står for det mes­te av fra­væ­ret.

I dag gren­ser be­man­nin­gen man­ge ste­der til det ufor­svar­li­ge. Der­med fø­rer fra­vær umid­del­bart til eks­tra­ar­beid for dem som er igjen på jobb.

Med bo­nus­ord­nin­ger sies det in­di­rek­te at alt fra­vær er unød­ven­dig til det mot­sat­te er be­vist. Be­vis­byr­den lig­ger da hos den som tren­ger fra­væ­ret.

In­gen hjem­me­hjelp bør ta stor­ren­gjø­ring for and­re hvis ryg­gen har slått seg vrang, mener Wer­ge­land. In­gen bør gå hjem til gam­le folk og smit­te dem med for­kjø­lel­ses­vi­rus. Ikke frist folk til ”sy­ke­nær­vær” ved å til­by bo­nus, oppfordrer hun.

Kilde: http://www.arbeidstilsynet.no/c26964/nyheter/vis.html?tid=46244

"
Powered by Labrador CMS