Kjemikalier-Colourbox

Gir blaffen i kjemifarer

Forgiftning er den vanligste dødsårsaken i norsk arbeidsliv. Likevel har tre av fire bedrifter som jobber med kjemikalier har aldri vurdert farene ved det.

Publisert

Bedriftene er lovpålagt å vurdere risikoen bruk av kjemikalier innebærer. Et problem er at slike dødsfall kan skje flere tiår etter at man ble utsatt for kjemikaliene.

I følge Arbeidstilsynet dør 700-800 personer av kreft og KOLS hvert år som følge av at de er eksponert for kjemikalier på jobben, melder NRK.

Frisører utsatt Det viser seg at bransjen selv vet lite om farene og dermed er for dårlig til å rapportere til myndighetene om dem. Dermed vet heller ikke de statlige tilsynsetatene stort om det kjemiske arbeidsmiljøet i Norge. Det sier forskningsdirektør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Han påpeker at stadig færre av oss utsettes for kjemiske stoffer på jobben, men i enkelte bransjer er nivået fremdeles altfor høyt.

Frisørbransjen er en av de bransjene som sliter mest med at folk må slutte på grunn av plager etter bruk av kjemiske stoffer. Salongene mangler oftest kunnskap om hvordan de kan vurdere kjemi-risikoen.

Uten beskyttelse I den siste levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå fra 2003 sier 310.000 arbeidstakere at de er eksponert for helseskadelige kjemikalier store deler av arbeidsdagen.

En tredel av de ansatte i bransjer der kjemikalienivåene ligger over faregrensen, oppgir at de ikke bruker verneutstyr.

Problemene med høye kjemikalienivåer og få risikovurderinger er størst i små og mellomstore bedrifter.Register på vent Ifølge Produktregisteret er rundt 25.000 kjemiske produkter i Norge klassifisert som helse- og miljøfarlige, eller kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer.

I stortingsmeldingen om et giftfritt miljø som kom i fjor, foreslår regjeringen å utrede et system for å bedre forholdene. Der kan bedriftene bli pålagt å rapportere om kjemikaliebruken til en egen sentral database.

Kilde: NRK

Powered by Labrador CMS