HMS- og kvalitetsleder Beate Jahr og verneombud Tommy Andersen i Bevas samarbeider tett for å forebygge arbeidsulykker ved Bekkelaget renseanlegg i Oslo. (Foto: Jan Tveita)
HMS- og kvalitetsleder Beate Jahr og verneombud Tommy Andersen i Bevas samarbeider tett for å forebygge arbeidsulykker ved Bekkelaget renseanlegg i Oslo. (Foto: Jan Tveita)

Her skjer de alvorlige arbeidsulykkene

I 2016 ble det rapportert inn 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte om flest arbeidsulykker med langvarig fravær.

Publisert

22 459 arbeidsulykker utgjør 8,3 ulykker pr. 1000 ansatte, ifølge nye tall fra SSB. Av alle rapporterte arbeidsulykker medførte 45 prosent langvarig fravær fra arbeid, en andel som har vært relativt stabil de tre siste årene. Dødsulykker i arbeidslivet inngår ikke i disse tallene, som er hentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Elektrisitet, vann og renovasjon

Variasjonen er stor på tvers av næringer. Det er også forskjeller mellom næringer når det gjelder hvor langt fravær ulykkene medfører. Lengden på fraværet indikerer gjerne hvor alvorlig den enkelte arbeidsulykke er for den skadelidte.

I næringsgruppa elektrisitet, vann, og renovasjon – der vi for eksempel finner kommunal renovasjon og produksjon av strøm – var det over sju arbeidsulykker pr. 1000 ansatte som medførte langvarig fravær. Til sammenlikning var tilsvarende tall 3,7 pr. 1000 ansatte i alle næringene sett under ett.

Informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting var den næringsgruppa med færrest (0,8) rapporterte arbeidsulykker pr. 1000 ansatte som medførte langvarig fravær.

Det offentlige har mest kortvarig fravær

For arbeidsulykker som medfører kortvarig fravær, er det andre næringsgrupper som dominerer. I offentlig administrasjon, forsvar, og sosialforsikring var det over ni arbeidsulykker pr. 1000 ansatte som medførte fravær fra arbeid i tre eller færre dager i 2016. Til sammenlikning var tilsvarende tall 4,6 arbeidsulykker pr. 1000 ansatte i alle næringene sett under ett, og forskjellen er stor på tvers av næringsgruppene.

Fallulykker stadig vanligst

Som i 2015 var «fall» den vanligste ulykkestypen også i 2016. For de fem næringsgruppene som rapporterer flest ulykker pr. 1000 ansatte med langvarig fravær, er fall den dominerende ulykkestypen. Hvis vi ser bort fra ukjent ulykkestype er «støt/treff av gjenstand» den nest største. Denne typen ulykker er mest utbredt i industri, bergverksdrift og utvinning.

For mer detaljert statistikk og flere tall kan du gå inn på SSBs nettsider.

(ssb.no)

Powered by Labrador CMS