Nødetatene i trafikkulykke

Felles Nødnett tatt i bruk i Oslo

Etter at Oslo-politiet den 15. mars tok i bruk Nødnett, nytt felles digitalt tale­sam­band for brann, helse og politi, har det vært opp­slag i mediene om saken. Direk­toratet for nød­kom­muni­kasjon (DNK) ønsker å presi­sere noen av for­hold­ene som er blitt omtalt.

Publisert

Politiet har tatt nødnettet i bruk, brann og helse er nær klare.

Spesielt gjelder dette frem­stil­lingen av at dette er et rent politi­nett, og utford­ringer knyttet til dekning og kostnads­over­skridelser, melder DNK.

Nødnettets infra­struktur er nå klart til bruk i hele første utbyggings­område, som omfatter 54 kommuner i Østfold, Follo, Oslo, Romerike, Asker og Bærum, og Søndre Buskerud.

Brann, helse og politi skal benytte samme radionett og dekningen og tale­kvaliteten i første trinn er god. Første bygge­trinn skal evalueres før Stortinget eventuelt vedtar lands­dekkende utbygging. Et lands­dekkende Nødnett er planlagt å dekke om lag 80 prosent av land­arealet og nær 100 prosent av befolk­ningen.

Å bygge lands­dekkende infra­struktur i et land som Norge er utfordrende. Det er derfor viktig å understreke at Staten har frem­forhandlet en fastpris­kontrakt med Nokia Siemens Networks AS om både utbygging og drift av Nødnett med et gitt deknings­krav nettopp for å få på plass den dekningen nød­etatene har bruk for.

Det er ikke riktig at første trinn er blitt flere hundre mill. kr dyrere. Nødnett­prosjektet har i første utbyggings­trinn hatt en over­skridelse på om lag 10 prosent. Store deler av dette har vært knyttet til utvikling av IT-leveransene på etatenes kommuni­kasjons­sentraler. I denne delen av leveransen har det blant annet vært behov for tilpasninger til norske forhold for at nødetatene skal få levert det utstyret de trenger for å være til­gjengelig når publikum har mest behov for hjelp.

DNK gleder seg over å få flere aktive brukere i nettet. Nødnett blir felles for alle nød­etatene, og vil erstatte de ulike gamle analoge nettene som er i bruk i dag. Politiet er første­mann ut, mens brann­vesen og helse­tjenesten er nær ved å la sine første brukere slippe til. Når alle nødetatene er inne som brukere vil sam­funns­sik­ker­heten og bered­skapen i Norge være ytter­ligere styrket og nødetatene ha et viktig redskap for å styrke samvirket til glede og nytte for både publikum og ansatte.

Kilde: Felles Nødnett for brann, helse og politi, tatt i bruk av politiet i Oslo 15. mars (DNK)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev, som sendes ut en gang i uken! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS