Verneombudshjelm_L
Verneombudshjelm_L

Ikke nødvendig å endre loven

En svensk retts­av­gjø­rel­se åp­net i juni for at ver­ne­om­bud kan stil­les for ret­ten. Den sven­ske arbeids­markeds­ministeren vil imid­ler­tid ikke end­re lo­ven, for å ty­de­li­g­gjøre at ar­beids­giver alene har det en­de­li­ge an­sva­ret for ar­beids­mil­jø­et.

Publisert

Dommen åpnet for at verne­ombud kan straffe­forfølges etter arbeids­ulykker.

Et­ter en ulyk­ke i Umeå i 2005 ble både ver­ne­om­bud og plassjef truk­ket for ret­ten. I dom­men, som falt 4. juni i år, ble ver­ne­om­bu­det fri­fun­net. Men retts­av­gjø­rel­sen var skre­vet slik at den åp­net for at verne­ombud fak­tisk kan til­ta­les.

Det­te skap­te stor uro blant sven­ske verne­om­bud, som frykter at mye av verne­ombuds­ordningen kan bli rasert og at det vil bli enda vanskeligere enn det alle­rede er å rekruttere nye verne­ombud, opplyste nettstedet Du och jobbet.

Både verne­om­bud og po­li­ti­ke­re ba der­for det sven­ske ar­beids­til­sy­net og arbeids­markeds­ministeren om å kom­me på ba­nen og klar­gjø­re hva som egent­lig gjel­der.

Les også: Raser etter verneombudsdom

Den svenske arbeids­markeds­ministeren, Sven Otto Littorin, har nå uttalt at han ikke kom­mer til å ta ini­tia­tiv til en lov­end­ring for å tydelig­gjøre at det er ar­beids­gi­ve­ren alene som har det en­de­li­ge an­sva­ret for ar­beids­mil­jø­et.

Han skri­ver: "Iføl­ge gjel­den­de ord­ning hvilker an­sva­ret for ar­beids­mil­jø­et på arbeids­gi­ve­ren og de and­re som i ar­beids­miljø­loven an­gis som verne­an­svar­li­ge. Verne­om­bu­dets opp­ga­ve er der­imot å føre til­syn med ar­beids­mil­jø­et som ar­beids­ta­ker­nes re­pre­sen­tant. Dette prin­sip­pet er vik­tig. Det er et­ter me­ning ikke mu­lig - et­ter én en­kelt retts­av­gjø­rel­se - å for­tol­ke et end­ret syn på dette forholdet. Jeg kom­mer fort­satt til å føl­ge ut­vik­lin­gen i retts­prak­sis nøye, for å kunne be­døm­me om det er nød­ven­dig å sette inn til­tak for å ty­de­lig­gjø­re ver­ne­om­bu­de­nes stil­ling."

Kilde: Du och jobbet

"
Powered by Labrador CMS