nese_colourbox

Inneklima for alle

Norsk Inne­miljø­organisasjon in­vi­te­rer alle in­ter­es­ser­te til fag­møte 24. ok­to­ber. På pro­gram­met står til­rette­leg­ging av ar­beids­mil­jø­et for ar­beids­ta­ke­re med inne­kli­ma­re­la­ter­te symp­to­mer og pla­ger.

Publisert

Det­te er et tema som bur­de in­ter­es­se­re man­ge uten­om "den har­de kjer­nen" av inneklimafolk, så NIO vil gjer­ne in­vi­te­re alle som har lyst til å få mer informasjon om emnet.

Sted: Riks­hos­pi­ta­let i Oslo, Grønt au­di­to­ri­um. Tids­punkt: 15:15 til 18:45.

Un­der se­mi­na­ret vil Tor Erik Da­ni­el­sen, be­drifts­le­ge i Nor­dea, gi en in­tro­duk­sjon til te­ma­et. Der­et­ter vil Jan Vil­helm Bak­ke, over­le­ge i Ar­beids­til­sy­net, be­ly­se om­fan­get av pro­ble­met. Hvor man­ge "in­ne­kli­ma­sy­ke" tren­ger for eks­em­pel til­ret­te­leg­ging?

Kris­ti­an Kru­se, over­in­gen­iør i Sta­tens Ar­beids­mil­jø­in­sti­tutt, over­tar sta­fett­pin­nen ved å leg­ge fram prak­tis­ke er­fa­rin­ger med til­ret­te­leg­ging. Til slutt blir det en pa­nel­de­batt med fore­drags­hol­der­ne og re­pre­sen­tan­ter for bru­ke­re i bygg­ei­ere.

På­mel­ding in­nen man­dag 22. ok­to­ber (av hen­syn til mat­be­stil­ling).

Påmelding til NIO

"
Powered by Labrador CMS