Sint-illustrasjon
Sint-illustrasjon

Ny jobb kan berge helsen

Mis­trives du på job­ben, vil du kunne få bedre helse av å bytte ar­beids­opp­ga­ver eller ar­beids­giver. Det viser en ny studie.

Publisert

Men blir du væ­ren­de og ikke tri­ves, tar du en sjan­se med dine egen helse. Det me­ner den sven­ske psy­ko­lo­gen Mats Lilje­gren i en av­hand­ling ved Riks­centrum för arbets­livs­inriktad re­ha­bi­li­te­ring. Dette fremkommer i tids­skriftet Arbetsliv.

– Jeg vil­le vite hva som gjør at folk fø­ler seg bra el­ler dår­lig i for­bin­del­se med for­and­rin­ger, sier han.

Følte seg bedre etter jobbskifte

Lil­je­grens av­hand­ling byg­ger på in­ter­vju­er med ca. 1000 an­sat­te ved Arbets­marknads­verket, en or­ga­ni­sa­sjon der mange for­and­rin­ger er blitt gjen­nom­ført på kort tid.

Under­sø­kel­sen vi­ser at dem som åpent mis­li­ker om­stil­lin­ge­ne føler seg dår­li­ge­re og er of­te­re ut­brent. De som skif­tet jobb eller ar­beids­opp­ga­ver følte seg bedre, selv om de ikke likte for­and­rin­ge­ne.

– De som byt­tet jobb for­bed­ret hel­sen mer enn dem som ble igjen, kon­sta­te­rer Mats Lilje­gren.

Urettferdighet gnager

Han har også sett på hvor­dan opp­le­vel­sen av urett­fer­dig­het på­vir­ket de an­sat­tes helse. Her viste det seg å være en meget sterk sam­men­heng.

– Men­nes­ker som fø­ler seg dår­lig be­hand­let fø­ler seg også mye dår­li­ge­re. Men det er først de siste fem-seks året det er fors­ket på sam­men­hen­gen mel­lom rett­fer­dig­het og helse, sier han.

Bevegelse og helse

Pro­sjek­tet er nå av­slut­tet, men fors­ker­ne ved Rikscentrum för arbetslivsinriktad re­ha­bi­li­te­ring vil gå vi­de­re og under­sø­ke hvor­dan re­sul­ta­te­ne kan bru­kes i ar­beids­livet.

– Vi vil se nær­me­re på be­ve­gel­se som en helse­fremmer, samt på hvor­dan sam­spil­let mel­lom in­di­vi­dets og or­ga­ni­sa­sjo­nens an­svar for hel­sen, sier Mats Lilje­gren.

Kilde: Arbetsliv

"
Powered by Labrador CMS